Tài liệu

BM26-QT08-Phat-Sinh-So-theo-doi-cac-thay-doi-phat-sinh

22/09/2018
0 trang
0
0
background image

                Số

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

BM26/ QT08

Lần ban hành: 01 

SỔ THEO DÕI CÁC THAY ĐỔI, PHÁT SINH

Tên công trình:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Professional Consultant & Construction

background image

Quyển số:……/20……

SỔ THEO DÕI CÁC THAY ĐỔI / PHÁT SINH

LIST OF CHANGES / VARIATIONS

Công trường/

 Project:

......................................................................................HĐ số/

Contract No. : 

............................................

Khách hàng/

 Client: 

....................................................................................................................................................................

STT

No.

SỐ PHIẾU

ĐỀ NGHỊ

Variation No.

NGÀY

ĐỀ NGHỊ

Date

NỘI DUNG CỦA 

THAY ĐỔI

Description of Variation

ĐỀ XUẤT CỦA CÔNG TY

CMC’s  proposal

CHẤP THUẬN BÊN A

Client's Approval

GHI CHÚ

Remarks

Ngày/

Dat

e

Amount/

Giá

trị

Ngày/

Dat

e

Amount/

Giá trị

 

 

 

 

Professional Consultant & Construction

                                                                                                                                                                                                      

Trang:……..

background image

Professional Consultant & Construction

                                                                                                                                                                                                      

Trang:……..

Mô tả tài liệu

Các bộ luật, bảo hiểm, thuế, thang bảng lương ...

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

20/09/2018
10 tài liệu
0
7522
18/09/2018
7 tài liệu
0
4350
18/09/2018
2 tài liệu
0
2651
18/09/2018
2 tài liệu
0
1371
18/09/2018
4 tài liệu
0
2432
18/09/2018
10 tài liệu
0
5646
18/09/2018
9 tài liệu
0
5689
18/09/2018
10 tài liệu
0
6545
18/09/2018
4 tài liệu
0
2880
18/09/2018
2 tài liệu
0
1402
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
3 tài liệu
0
1962
18/09/2018
8 tài liệu
0
5749
18/09/2018
5 tài liệu
0
4438
18/09/2018
4 tài liệu
0
2823