Tài liệu

BM25-QT08-Phat-Sinh-Phieu-xem-xet

22/09/2018
0 trang
0
0
background image

                Số

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

BM25/QT08

Lần ban hành: 01

PHIẾU XEM XÉT CÁC SỬA ĐỔI, PHÁT SINH

Công trình: ..............................................................................................................................

Hợp đồng số:............................................................................................................................

Yêu cầu thay đổi số: .............................................Ngày yêu cầu:...............................................

Mô tả việc thay đổi: ..................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

Tài liệu/ Bản vẽ có liên quan: ....................................................................................................

                  

Ghi chú: N/A là không áp dụng

Không

N/A

1. Bản vẽ/ Điều kiện kỹ thuật được sửa đổi: 

1.1 Đã xác định đầy đủ những yêu cầu của thay đổi?
1.2 Có đầy đủ hồ sơ về những yêu cầu của thay đổi?
1.3 Những yêu cầu thay đổi phù hợp với các điều kiện của hợp

đồng?

2. Những ràng buộc về hợp đồng

2.1 Những chi phí có thể điều chỉnh thích hợp được?
2.2 Thời gian thi công có thể điều chỉnh thích hợp được?
2.3 Có thể lập Phụ lục Hợp đồng cho phù hợp?

3. Những ràng buộc về nguồn lực

3.1 Việc cung ứng vật tư có thể điều chỉnh/cung cấp được?
3.2 Máy móc trang thiết bị sử dụng có thể lên lịch lại được?
3.3 Nhu cầu về nhân lực tăng thêm có thể được thỏa mãn được?

Sau khi xem xét các yêu cầu trên, tôi cho rằng:

Công ty có đủ năng lực và điều kiện để thực hiện các thay đổi trên.

Các vấn đề sau cần phải xem xét thêm trước khi chấp nhận

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Professional Consultant & Construction

Page 1 of 2

background image

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Người đề nghị: ............................Ký tên:............................... Ngày: ..............................

Ý kiến phê duyệt: 

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

GĐ phê duyệt: .................................Ký tên: ..............................Ngày: ...............................

Professional Consultant & Construction

Page 2 of 2

Mô tả tài liệu

Các bộ luật, bảo hiểm, thuế, thang bảng lương ...

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

20/09/2018
10 tài liệu
0
7522
18/09/2018
7 tài liệu
0
4350
18/09/2018
2 tài liệu
0
2651
18/09/2018
2 tài liệu
0
1371
18/09/2018
4 tài liệu
0
2432
18/09/2018
10 tài liệu
0
5646
18/09/2018
9 tài liệu
0
5689
18/09/2018
10 tài liệu
0
6545
18/09/2018
4 tài liệu
0
2880
18/09/2018
2 tài liệu
0
1402
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
3 tài liệu
0
1962
18/09/2018
8 tài liệu
0
5749
18/09/2018
5 tài liệu
0
4438
18/09/2018
4 tài liệu
0
2823