Tài liệu

BM23_Phieu_thang_chuc

21/12/2018
0 trang
0
0
background image

QUI CHẾ BỔ NHIỆM

Mã tài liệu:  NS – 13 – BM01
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 15/02/08

PHIẾU THĂNG CHỨC

Chức vụ hiện hành:.................................................................................................................

Họ tên: ................................Tuổi:...................Dự đoán thời gian cần thay thế là: 

Trình độ:.................................................................................................................................

Kinh nghiệm:..........................................................................................................................

Những người có khả năng thay thế

Khả năng được thay thế

........................................................................ Cao

........................................................................ Trung bình

........................................................................ Thấp

Họ tên: ..........................................................................................

Chức vụ: .......................................................................................

Tuổi: .............................................................................................

Dự đoán thời gian cần thay thế là: ...............................................

Trình độ:.......................................................................................

Kinh nghiệm:................................................................................

Họ tên: .............................................................................

Chức vụ hiện tại:..............................................................

Tuổi: ................................................................................

Dự đoán thời gian cần thay thế là: ...................................

Trình độ:...........................................................................

Kinh nghiệm:....................................................................

Những những có thể thay 
thế

Khả năng được thay thế

Khả năng được thay thế

Khả năng được thay
thế

background image

QUI CHẾ BỔ NHIỆM

Mã tài liệu:  NS – 13 – BM01
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 15/02/08

............................................

...................................................... ......................................................

............................................

...................................................... ......................................................

............................................. ...................................................... ......................................................

Ngày    tháng    năm….

Người lập

TP. nhân sự

Giám đốc điều hành

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
415
0 trang
0
450
0 trang
0
278
0 trang
0
283
0 trang
0
286
0 trang
0
307
0 trang
0
290
0 trang
0
313
0 trang
0
320
0 trang
0
289
0 trang
0
343
0 trang
0
329
0 trang
0
296
0 trang
0
297
0 trang
0
242
0 trang
0
223
0 trang
0
259
0 trang
0
922

Bộ tài liệu liên quan

0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
0 tài liệu
0
0
20/12/2018
0 tài liệu
0
0