Tài liệu

BM23-QT08-Thau-Phu-Giay-de-nghi-quyet-toan

22/09/2018
0 trang
0
0
background image

                Số

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

BM23/QT08

Lần ban hành: 01

GIẤY ĐỀ NGHỊ QUYẾT TOÁN

(Dành riêng cho nhà thầu phụ)

Lần thứ:……….

-

Công trường: ......................................................................................................................

-

Thầu phu: ............................................................Hạng mục: .............................................

BẢNG KÊ KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC ĐàTHỰC HIỆN

STT

TÊN CÔNG VIỆC

ĐVT

KHỐI

ĐƠN GIÁ 

THÀNH TIỀN

TP. Nha Trang, ngày ……. tháng …… năm ………… 

Chỉ huy Trưởng

    Giám sát

           Thủ kho

             Người quyết toán

         (Duyệt)

(Ký & ghi rõ họ tên)

Giám đốc

(Duyệt)

Professional Consultant & Construction

background image

                Số

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

 

 

Professional Consultant & Construction

Hồ sơ đính kèm:
-

Bản nghiệm thu công việc.

-

Bản chi tiết khối lượng thực hiện.

Mô tả tài liệu

Các bộ luật, bảo hiểm, thuế, thang bảng lương ...

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

20/09/2018
10 tài liệu
0
4993
18/09/2018
7 tài liệu
0
2997
18/09/2018
2 tài liệu
0
1899
18/09/2018
2 tài liệu
0
934
18/09/2018
4 tài liệu
0
1639
18/09/2018
10 tài liệu
0
4019
18/09/2018
9 tài liệu
0
3882
18/09/2018
10 tài liệu
0
4245
18/09/2018
4 tài liệu
0
1954
18/09/2018
2 tài liệu
0
963
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
3 tài liệu
0
1318
18/09/2018
8 tài liệu
0
4253
18/09/2018
5 tài liệu
0
2432
18/09/2018
4 tài liệu
0
2005