Tài liệu

BM23-QT08-Thau-Phu-Giay-de-nghi-quyet-toan

22/09/2018
0 trang
0
0
background image

                Số

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

BM23/QT08

Lần ban hành: 01

GIẤY ĐỀ NGHỊ QUYẾT TOÁN

(Dành riêng cho nhà thầu phụ)

Lần thứ:……….

-

Công trường: ......................................................................................................................

-

Thầu phu: ............................................................Hạng mục: .............................................

BẢNG KÊ KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC ĐàTHỰC HIỆN

STT

TÊN CÔNG VIỆC

ĐVT

KHỐI

ĐƠN GIÁ 

THÀNH TIỀN

TP. Nha Trang, ngày ……. tháng …… năm ………… 

Chỉ huy Trưởng

    Giám sát

           Thủ kho

             Người quyết toán

         (Duyệt)

(Ký & ghi rõ họ tên)

Giám đốc

(Duyệt)

Professional Consultant & Construction

background image

                Số

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

 

 

Professional Consultant & Construction

Hồ sơ đính kèm:
-

Bản nghiệm thu công việc.

-

Bản chi tiết khối lượng thực hiện.

Mô tả tài liệu

Các bộ luật, bảo hiểm, thuế, thang bảng lương ...

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

20/09/2018
10 tài liệu
0
4438
18/09/2018
7 tài liệu
0
2666
18/09/2018
2 tài liệu
0
1719
18/09/2018
2 tài liệu
0
833
18/09/2018
4 tài liệu
0
1457
18/09/2018
10 tài liệu
0
3660
18/09/2018
9 tài liệu
0
3504
18/09/2018
10 tài liệu
0
3784
18/09/2018
4 tài liệu
0
1780
18/09/2018
2 tài liệu
0
852
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
3 tài liệu
0
1200
18/09/2018
8 tài liệu
0
3941
18/09/2018
5 tài liệu
0
2107
18/09/2018
4 tài liệu
0
1777