Tài liệu

BM22-QT08-Thau-Phu-Giay-de-nghi-tam-ung

22/09/2018
0 trang
0
0
background image

                Số

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

BM22/QT08

Lần ban hành: 01

GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG

(Dành riêng cho nhà thầu phụ)

Lần thứ:……….

-

Công trường: ......................................................................................................................

-

Thầu phu: ............................................................Hạng mục: .............................................

-

HĐ Thầu phụ số: ..................... ngày: ................................................................................

BẢNG KÊ KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC LŨY KẾ ĐàTHỰC HIỆN 

(Tạm tính)

STT

CÔNG VIỆC 

ĐàTHỰC HIỆN

ĐVT

KHỐI

LƯỢNG

LŨY KẾ

%

HOÀN

THÀNH

ĐƠN GIÁ

HỢP

ĐỒNG

THÀNH

TIỀN

KH/LNG

VẬT TƯ

ĐÃ

NHẬN

% VẬT

TƯ ĐÃ

NHẬN

(A)

(B)

( C)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Tổng lũy kế đến nay:

Tổng lũy kế đã nhận:

Giữ lại 5%:

Số tiền tạm ứng kỳ này:

(Bằng chữ: ………………………………………………………………………………………………………………………)

TP. Nha Trang, ngày ……. tháng …… năm ………… 

             Chỉ huy Trưởng

        Giám sát

Người tạm ứng

Chấp thuận           Không chấp thuận 

(Ký & ghi rõ họ tên)

            

(Ký & ghi rõ họ tên)

Giám đốc

 (Duyệt)

Professional Consultant & Construction

Mô tả tài liệu

Các bộ luật, bảo hiểm, thuế, thang bảng lương ...

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

20/09/2018
10 tài liệu
0
7420
18/09/2018
7 tài liệu
0
4304
18/09/2018
2 tài liệu
0
2620
18/09/2018
2 tài liệu
0
1357
18/09/2018
4 tài liệu
0
2404
18/09/2018
10 tài liệu
0
5604
18/09/2018
9 tài liệu
0
5641
18/09/2018
10 tài liệu
0
6480
18/09/2018
4 tài liệu
0
2845
18/09/2018
2 tài liệu
0
1387
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
3 tài liệu
0
1947
18/09/2018
8 tài liệu
0
5705
18/09/2018
5 tài liệu
0
4374
18/09/2018
4 tài liệu
0
2809