Tài liệu

BM21-QT08-Thau-Phu-Hop-dong-giao-khoan-noi-bo

22/09/2018
0 trang
0
0
background image

                Số

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

BM21/QT08

Lần ban hành: 01

PHIẾU ĐÁNH GIÁ NHÀ THẦU PHỤ THI CÔNG

Tên nhà thầu phụ: …………………………………………… 
Người liên lạc: ……………………………………
Hạng mục thi công:………………………………………………………………………………

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………...
Tel: ………………………………………… Fax:………………………………………………

VỀ NĂNG LỰC

STT

Chỉ tiêu đánh giá

Số điểm

Ghi chú

Tối đa

Thực tế

1

Nguồn nhân lực

10

2
3

Kinh nghiệm thi công
Nhà xưởng và thiết bị 

10
10

4

Tay nghề của nhân viên

10

5

Tiến độ thực hiện

10

6

Trách nhiệm đối với các vật tư

10

7

Trách nhiệm đối với các  thiết bị

10

8

Sức khỏe

10

9

An toàn

10

10

Tính ngăn nắp trong công việc

10

11

Quản lý chất lượng

10

12

Tình trạng tài chính

10

13

Uy tín (chỉ cho các nhà thầu phụ mới)

10

14

Các nhận xét khác 

10

Tổng số điểm: ……./……… =

Kết quả đánh giá: ……..

VỀ VIỆC THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM XàHỘI

Yêu cầu

Ghi chú

1.

LAO ĐỘNG TRẺ EM

1.1 Có Chính sách về lao động trẻ em được 

lập thành văn bản ?

1.2 Có người lao động dưới 15 tuổi ? dưới 18 

tuổi?

1.3 Có hệ thống ngăn ngừa việc thuê mướn 

lao động trẻ em ?

2. LAO ĐỘNG CƯỠNG BỨC

2.1 Có Chính sách về lao động cưỡng bức 

được lập thành văn bản ?

2.2 Có bằng chứng về lao động cưỡng bức ?

3. SỨC KHỎE VÀ AN TOÀN

3.1 Có Chính sách về sức khỏe và an toàn 

được lập thành văn bản ?

3.2 Có nhân viên phụ trách về sức khỏe và an

Professional Consultant & Construction

Page 1 of 2

background image

toàn lao động ?

3.3 Đảm bảo không có cửa ra hoặc cửa thoát 

hiểm bị khóa trong giờ làm việc ?

3.4 Có nước uống sạch cho ngườilao động ?
3.5 Có nhà vệ sinh và bồn rữa cho người lao 

động ?

4. TỰ DO HỘI HỌP:

5.1 Có được nêu trong Chính sách ?
5.2 Người lao động được tự do gia nhập Công 

đoàn ?

5. PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ:

5.1 Có Chính sách về phân biệt đối xử được 

lập thành văn bản ?

6. KỶ LUẬT LAO ĐỘNG:

6.1 Có sử dụng nhục hình, cưỡng bức, lăng 

mạ, sĩ nhục người lao động ?

7. THỜI GIAN LÀM VIỆC:

7.1 Có phù hợp luật định ?

8. SỰ ĐỀN BÙ:

8.1 Tiền lương có phù hợp luật định ?
8.2 Có khấu trừ bất hợp pháp vào lương của 

người lao động ?

9. TIÊU CHUẨN SA 8000:2008:

9.1 Có cam kết tuân thủ SA 8000:2008?

Tổng số điểm: ……./……… =

Kết quả đánh giá: ……..

Kiến nghị:

Người đánh giá

   Người xem xét

   Người duyệt

Ngày

Ngày

Ngày

Professional Consultant & Construction

Page 2 of 2

Mô tả tài liệu

Các bộ luật, bảo hiểm, thuế, thang bảng lương ...

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

20/09/2018
10 tài liệu
0
7521
18/09/2018
7 tài liệu
0
4350
18/09/2018
2 tài liệu
0
2651
18/09/2018
2 tài liệu
0
1371
18/09/2018
4 tài liệu
0
2432
18/09/2018
10 tài liệu
0
5646
18/09/2018
9 tài liệu
0
5688
18/09/2018
10 tài liệu
0
6545
18/09/2018
4 tài liệu
0
2880
18/09/2018
2 tài liệu
0
1402
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
3 tài liệu
0
1961
18/09/2018
8 tài liệu
0
5747
18/09/2018
5 tài liệu
0
4438
18/09/2018
4 tài liệu
0
2823