Tài liệu

BM20_Bang_tu_nhan_xet_cua_can_bo

21/12/2018
0 trang
0
0
background image

QUI CHẾ BỔ NHIỆM

Mã tài liệu:  NS – 13 – BM04
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 15/02/08

BẢNG TỰ NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ

Họ tên người tự nhân xét:………………………………..Bộ phận:…………………………………….

Năm sinh:……………………MSNV:………………………………………………………………………

Chức danh đang đảm nhiệm:………………………………………………………………………………..

1.  Tự đánh giá công việc:

Stt Tiêu chuẩn đánh

giá

Mức đánh giá

Ghi chú

Yếu

TB

Khá

Giỏi

X.sắc

1

Khối lượng công 
việc

2

Tinh thần trách 
nhiệm, kỷ luật

3

Năng lực lãnh 
đạo, quản lý

4

Sự phối hợp

5

Thái độ

6

Nghiệp vụ chuyên
môn

7

Phầm chất cá 
nhân

Tổng công

Trung bình: B = A/C

Đánh giá mức: 

background image

QUI CHẾ BỔ NHIỆM

Mã tài liệu:  NS – 13 – BM04
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 15/02/08

Ưu điểm:

……………………………………………………………………………………………………………..

 ……………………………………………………………………………………………………………..

 ……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

Nhược điểm

……………………………………………………………………………………………………………..

 ……………………………………………………………………………………………………………..

 ……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

Ngày….tháng….năm….

Người tự đánh giá

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
503
0 trang
0
548
0 trang
0
379
0 trang
0
404
0 trang
0
372
0 trang
0
369
0 trang
0
407
0 trang
0
375
0 trang
0
411
0 trang
0
433
0 trang
0
399
0 trang
0
452
0 trang
0
425
0 trang
0
386
0 trang
0
393
0 trang
0
340
0 trang
0
308
0 trang
0
348
0 trang
0
1107

Bộ tài liệu liên quan

0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
0 tài liệu
0
0
20/12/2018
0 tài liệu
0
0