Tài liệu

BM20-QT08-Thau-phu-Danh-sach-nha-thau-phu-thi-cong-duoc-phe-duyet

22/09/2018
0 trang
0
0
background image

                Số

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

BM20/QT08

Lần ban hành: 01

DANH SÁCH CÁC NHÀ THẦU PHỤ THI CÔNG ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

Hạng mục: 

………………………………………………………………………………………….

STT

TÊN CÔNG TY, 

ĐỊA CHỈ

NGƯỜI LIÊN HỆ

GIỚI HẠN 

GIÁ TRỊ HĐ

CÔNG VIỆC VỪA

THỰC HIỆN

NGÀY 

ĐÁNH GIÁ

NGÀY DỰ KIẾN

ĐÁNH GIÁ LẠI

GHI CHÚ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professional Consultant & Construction

background image

                Số

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

 

 

 

 

 

 

 

Professional Consultant & Construction

Mô tả tài liệu

Các bộ luật, bảo hiểm, thuế, thang bảng lương ...

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

20/09/2018
10 tài liệu
0
5925
18/09/2018
7 tài liệu
0
3509
18/09/2018
2 tài liệu
0
2204
18/09/2018
2 tài liệu
0
1086
18/09/2018
4 tài liệu
0
1954
18/09/2018
10 tài liệu
0
4665
18/09/2018
9 tài liệu
0
4599
18/09/2018
10 tài liệu
0
5100
18/09/2018
4 tài liệu
0
2291
18/09/2018
2 tài liệu
0
1129
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
3 tài liệu
0
1543
18/09/2018
8 tài liệu
0
4820
18/09/2018
5 tài liệu
0
3058
18/09/2018
4 tài liệu
0
2329