Tài liệu

BM19_Quyet_dinh_bo_nhiem

21/12/2018
0 trang
0
0
background image

CƠ QUAN………….

CÔNG TY CỔ PHẦN………..

CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: …………/QĐ-…….

Hà nội, ngày … tháng … năm…. 

QUYẾT ĐỊNH

V/v bổ nhiệm…………………

GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN……..

- Căn cứ quyết định số ……….v/v bổ nhiệm giám đốc điều hành, ngày………….;

- Căn cứ bản chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của giám đốc điều hành số………..

- Căn cứ quy chế bổ nhiệm cán bộ của công ty.

- Xét đề nghị của Trưởng phòng HCNS;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay bổ nhiệm Ông (Bà)......(Chức vụ hiện giữ nếu có),  giữ chức

cơ quan(đơn vị)

........................................................................................................................................................

Điều 2. Các chế độ của ông/bà ..........................gồm:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Điều 3. Các ông Chánh Văn Phòng (Trưởng phòng hành chính), Trưởng phòng tổ chức cán bộ và
Ông (Bà).............................................................chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

GIÁM ĐỐC 

Nơi nhận:

- Như Điều 3

- Lưu VP

background image

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
402
0 trang
0
438
0 trang
0
305
0 trang
0
276
0 trang
0
283
0 trang
0
295
0 trang
0
288
0 trang
0
306
0 trang
0
313
0 trang
0
279
0 trang
0
333
0 trang
0
320
0 trang
0
289
0 trang
0
292
0 trang
0
231
0 trang
0
217
0 trang
0
254
0 trang
0
907

Bộ tài liệu liên quan

0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
0 tài liệu
0
0
20/12/2018
0 tài liệu
0
0