Tài liệu

BM19-QT08-Thau-Phu-Phieu-danh-gia-nha-thau-phu

22/09/2018
0 trang
0
0
background image

                Số

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

BM19/QT08

Lần ban hành: 01

PHIẾU ĐÁNH GIÁ NHÀ THẦU PHỤ THI CÔNG

Tên nhà thầu phụ: ...............................................Người liên lạc: .............................................

Hạng mục thi công:...................................................................................................................

Địa chỉ:.....................................................................................................................................

Tel:...................................................................... Fax:............................................................

VỀ NĂNG LỰC

STT

CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ

TIÊU CHUẨN

ĐIỂM

TỐI

ĐA

THỰC

TẾ

1

Nguồn nhân lực 

- Dồi dào
- Đủ
- Không đủ

10

7
0

10

2

Kinh nghiệm thi 

công

- Đã thi công ít nhất 2 công trình 
tương tự
- Đã thi công ít nhất 2 công trình 
- Chưa có nhiều kinh nghiệm

10

7
0

10

3

Nhà xưởng và 
thiết bị
(Chỉ áp dụng cho 
thầu phụ gia công)

- Có, ổn định
- Không ổn định
- Không có

10

7
3

4

Tay nghề của nhân 

viên

- Cao, chất lượng
- Đạt yêu cầu 
- Không đạt yêu cầu

10

7
3

5

Tiến độ thực hiện

- Thường đạt và vượt
- Thường đạt
- Hay trể

10

7
3

6

Trách nhiệm đối 

với các vật tư 
Công ty cấp

- Có ý thức tiết kiệm cao
- Bình thường
- Không có ý thức tiết kiệm

10

7
0

7

Trách nhiệm đối 

với các  thiết 
bị của Công ty

- Có ý thức bảo vệ tốt
- Bình thường
- Không có ý thức 

10

7
3

8

Sức khỏe của 
đội ngũ

- Tốt
- Trung bình
- Không tốt

10

7
3

9

An toàn

- Chấp hành tốt ATLĐ.
- Chấp hành không tốt ATLĐ

10

0

10

Tính ngăn nắp 

trong công 
việc

- Rất gọn gàng, ngăn nắp
- Đạt
- Không đạt

10

7
3

11

Quản lý chất lượng

- Có ISO 9001
- Không, nhưng quản lý tốt

10

7

Professional Consultant & Construction

Page 1 of 3

background image

- Kém

3

12

Tình trạng tài 

chính

- Hòan tất HĐ mới nhận tiền
- Ứng trước một phần, xong HĐ mới 
nhận
- Phải ứng trong kỳ
- Rất khó khăn

10

7
3
0

13

Uy tín (chỉ cho các 

nhà thầu phụ 
mới)

- Đã có uy tín 
- Chưa biết

10

3

14

Các nhận xét khác

Tổng số điểm: ……./……… =

Kết quả đánh giá: ……..

VỀ VIỆC THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM XàHỘI

YÊU CẦU

KẾT QUẢ

GHI CHÚ

Có (C)

Không (K)

1.

LAO ĐỘNG TRẺ EM

1.1 Có Chính sách về lao động trẻ em được 

lập thành văn bản ?

1.2 Có người lao động dưới 15 tuổi ? dưới 18 

tuổi?

1.3 Có hệ thống ngăn ngừa việc thuê mướn 

lao động trẻ em ?

2. LAO ĐỘNG CƯỠNG BỨC

2.1 Có Chính sách về lao động cưỡng bức 

được lập thành văn bản ?

2.2 Có bằng chứng về lao động cưỡng bức ?

3. SỨC KHỎE VÀ AN TOÀN

3.1 Có Chính sách về sức khỏe và an toàn 

được lập thành văn bản ?

3.2 Có nhân viên phụ trách về sức khỏe và an

toàn lao động ?

3.3 Đảm bảo không có cửa ra hoặc cửa thoát 

hiểm bị khóa trong giờ làm việc ?

3.4 Có nước uống sạch cho ngườilao động ?
3.5 Có nhà vệ sinh và bồn rữa cho người lao 

động ?

4. TỰ DO HỘI HỌP:

5.1 Có được nêu trong Chính sách ?
5.2 Người lao động được tự do gia nhập Công 

đoàn ?

5. PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ:

5.1 Có Chính sách về phân biệt đối xử được 

lập thành văn bản ?

6. KỶ LUẬT LAO ĐỘNG:

6.1 Có sử dụng nhục hình, cưỡng bức, lăng 

mạ, sĩ nhục người lao động?

7. THỜI GIAN LÀM VIỆC:

Professional Consultant & Construction

Page 2 of 3

background image

7.1 Có phù hợp luật định?

8. SỰ ĐỀN BÙ:

8.1 Tiền lương có phù hợp luật định?
8.2 Có khấu trừ bất hợp pháp vào lương của 

người lao động?

9. TIÊU CHUẨN ISO9001:2008:

9.1 Có cam kết tuân thủ ISO9001:2008?

  

Tổng số điểm: ……./……… =

Kết quả đánh giá: ……..

Kiến nghị:

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

Người đánh giá

Người xem xét

     

Người duyệt

Ngày

Ngày

Ngày

Professional Consultant & Construction

Page 3 of 3

Mô tả tài liệu

Các bộ luật, bảo hiểm, thuế, thang bảng lương ...

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

20/09/2018
10 tài liệu
0
7522
18/09/2018
7 tài liệu
0
4350
18/09/2018
2 tài liệu
0
2651
18/09/2018
2 tài liệu
0
1371
18/09/2018
4 tài liệu
0
2432
18/09/2018
10 tài liệu
0
5646
18/09/2018
9 tài liệu
0
5689
18/09/2018
10 tài liệu
0
6545
18/09/2018
4 tài liệu
0
2880
18/09/2018
2 tài liệu
0
1402
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
3 tài liệu
0
1962
18/09/2018
8 tài liệu
0
5749
18/09/2018
5 tài liệu
0
4438
18/09/2018
4 tài liệu
0
2825