Tài liệu

BM18_Quy_che_bo_nhiem

21/12/2018
0 trang
0
0
background image

TÊN CÔNG TY

QUY CHẾ BỔ NHIỆM

Mã tài liệu:  NS - 13

background image

QUI CHẾ BỔ NHIỆM

Mã tài liệu:  NS - 13
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 15/02/08

Bảng theo dõi sửa đổi tài liệu

Ngày sửa đổi

Vị trí 

Nội dung sửa đổi

Lần sửa

Ghi chú 

Người biên soạn

Phó ban ISO

Giám đốc

Họ và tên

ABC

ABC

ABC

Chữ ký

QUI CHẾ BỔ NHIỆM

________________________________________________________________________________________________
Số trang  2 / 6
                                                                                                                                                                    

background image

QUI CHẾ BỔ NHIỆM

Mã tài liệu:  NS - 13
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 15/02/08

I/ MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

-

Xây dựng các bước quy trình nghỉ phép cho CNV công ty.

III/ PHẠM VI:

-

Áp dụng cho toàn bộ hệ thống của Công ty.

II/ 

ĐỊNH NGHĨA

:

-

Không có.

IV/ NỘI DUNG:

Bảo đảm sự ổn định, kế thừa và phát triển của đội ngũ cán bộ, đồng thời nâng cao chất lượng và

hiệu quả hoạt động của Đơn vị.

1. Hoạch định cán bộ nguồn:

-

Phòng nhân sự chịu trách nhiệm xây dựng đội ngũ cán bộ nguồn cho công ty. Việc xây dựng đội
ngũ các bộ nguồn phải được thể hiện qua phương án hàng năm và phương án điều chỉnh vào
tháng 6 hàng năm.

-

Việc hoạch định cán bộ nguồn bao gồm hai hình thức là nguồn các bộ mới xuất phát từ chiến
lược mở rộng kinh doanh của công ty và xây dựng đội ngũ cán bộ thay thế.

-

Đối với các cán bộ mới theo chiến lược kinh doanh của công ty, được thực hiện theo quy trình
tuyển dụng của công ty.

-

Đối với trường hợp cán bộ nguồn, cần phải lưu ý các trường hợp sau:

1.1 Xây dựng cán bộ nguồn thay thế:

-

Mỗi chức danh quản lý đều phải có một vị trí nhân viên tiềm năng để thay thế. Mẫu phiếu thăng
chức thực hiện theo: NS – 13 – BM01.

-

Thẩm quyền phê duyệt phiếu thăng tiến như sau:

+    Giám đốc điều hành đối với các chức danh quản lý cấp phòng…..

+    Trưởng các bộ phận với các chức danh còn lại nhưng phải được TP. nhân sự phê duyệt.

-

Phiếu thăng tiến do phòng nhân sự lưu làm chương trình đào tạo và đánh giá

1.2 Xây dựng chương trình bổ trợ công việc:

-

Đối với mỗi loại công việc nhất định, phòng nhân sự phối hợp với mỗi bộ phận phải có ít nhất
hai người có thể thực hiện được công việc để có thể thay thế khi cần thiết.

-

Đối với các vị trí quan trọng, nếu như vị trí đó vắng mặt mà công việc không thể giải quyết
được thì phải có thêm nhân sự dành cho vị trí đó.

________________________________________________________________________________________________
Số trang  3 / 6
                                                                                                                                                                    

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
545
0 trang
0
417
0 trang
0
449
0 trang
0
410
0 trang
0
411
0 trang
0
450
0 trang
0
421
0 trang
0
463
0 trang
0
475
0 trang
0
455
0 trang
0
501
0 trang
0
478
0 trang
0
419
0 trang
0
434
0 trang
0
387
0 trang
0
354
0 trang
0
390
0 trang
0
1220

Bộ tài liệu liên quan

0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
0 tài liệu
0
0
20/12/2018
0 tài liệu
0
0