Tài liệu

BM17_Bang_dieu_tra_cong_viec

21/12/2018
0 trang
0
0
background image

b¶ng ®iÒu tra c«ng viÖc

(Dïng cho c¸n bé, nh©n viªn trùc tiÕp lµm viÖc)

- Hä vµ tªn:...........................................................................................................
- Ngµy, th¸ng, n¨m sinh:…………………….. Giíi tÝnh:.........................................
- §¬n vÞ c«ng t¸c:.................................................................................................
- Thêi gian lµm viÖc t¹i c«ng ty:............................................................................
- C«ng viÖc ®¶m nhËn:.......................................................................................
..............................................................................................................................
- CÊp trªn trùc tiÕp:..............................................................................................
- Sè ngêi cÊp díi (nÕu cã):...................................................................................
- HÖ sè l¬ng cÊp bËc ®ang hëng:.......................................................................

a. Néi dung c«ng viÖc

(Nªu cô thÓ nh÷ng phÇn viÖc ®ang lµm vµ thêi

gian cÇn thiÕt ®Ó hoµn thµnh c«ng viÖc ®ã).
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
b. Tr¸ch nhiÖm trong c«ng viÖc:
- Trong c«ng viÖc nµy l·nh  ®¹o ®¬n vÞ ph¶i tiÕn hµnh ®«n ®èc, gi¸m s¸t,
®¸nh gi¸ nh thÕ nµo?............................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
- QuyÒn h¹n lµm viÖc cña b¹n hiÖn nay?............................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
- C«ng viÖc cña b¹n ®ßi hái ph¶i thêng xuyªn theo dâi, tËp trung nghiªn cøu
nh thÕ nµo?..........................................................................................................
..............................................................................................................................

1

background image

- C«ng viÖc cña b¹n thêng giao tiÕp ®Þnh kú vµ kh«ng ®Þnh kú hoÆc ngÉu
nhiªn víi nh÷ng ngêi, ®¬n vÞ nµo?.......................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
- C«ng viÖc ®ã sö dông nh÷ng ph¬ng tiÖn, c«ng cô hoÆc qu¶n lý tµi s¶n g×
cña C«ng ty?........................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
c. C«ng viÖc ®ßi hái nh÷ng kü n¨ng, tri thøc vµ kinh nghiÖm nh thÕ nµo:
- Theo b¹n ®Ó thùc hiÖn ®îc c«ng viÖc ®ã th× cÇn tr×nh ®é ®µo t¹o tèi thiÓu
nµo?.....................................................................................................................
..............................................................................................................................
- Theo b¹n cÇn bao nhiªu thêi gian sau khi ra trêng ®Ó lµm ®îc c«ng viÖc 
®ã?.......................................................................................................................
..............................................................................................................................
- Theo b¹n ®Ó thùc hiÖn ®îc c«ng viÖc ®ã th× cÇn thu thËp nh÷ng th«ng tin 
g× vµ xö lý chóng nh thÕ nµo?............................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
- Theo b¹n ®Ó lµm tèt c«ng viÖc ®ã th× cÇn thªm nh÷ng kiÕn thøc, kü n¨ng,
kü x¶o nghÒ nghiÖp g×?.....................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
- §Ó hoµn thµnh c«ng viÖc b¹n cÇn ph¶i phèi hîp víi nh÷ng ngêi, ®¬n vÞ nµo?
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
d. M«i trêng lµm viÖc:
- Thêi gian thùc hiÖn c«ng viÖc (theo ka, kÝp hay theo giê hµnh chÝnh,…):.....
..............................................................................................................................
- §iÒu kiÖn lµm viÖc:...........................................................................................
..............................................................................................................................
f. Theo b¹n kÕt qu¶ cña c«ng viÖc nµy ph¶i ®¹t ®îc ë møc nµo?..................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................

2

background image

Thanh Ba, ngµy       th¸ng        n¨m  2008

ngêi khai

(Ký, ghi râ hä tªn)

3

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
517
0 trang
0
565
0 trang
0
395
0 trang
0
421
0 trang
0
392
0 trang
0
387
0 trang
0
420
0 trang
0
394
0 trang
0
427
0 trang
0
446
0 trang
0
414
0 trang
0
470
0 trang
0
442
0 trang
0
400
0 trang
0
407
0 trang
0
360
0 trang
0
330
0 trang
0
360
0 trang
0
1143

Bộ tài liệu liên quan

0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
0 tài liệu
0
0
20/12/2018
0 tài liệu
0
0