Tài liệu

BM17-QT08-Kiem-soat-tai-lieu-trong-cong-trinh-Phieu-chuyen-giao-tai-lieu

22/09/2018
0 trang
0
0
background image

                Số

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

BM17/QT08

Lần ban hành: 01

PHIẾU CHUYỂN GIAO TÀI LIỆU

(V/v:

..............................................................................................................

....................................................................................................................

Kính gởi

Ông/Bà: ………………………………………………………………… 

Để:       Trình duyệt      Báo cáo      Phối hợp     Triển khai 

Ông/Bà: ………………………………………………………………… 

Để:       Trình duyệt      Báo cáo      Phối hợp     Triển khai 

Ông/Bà: ………………………………………………………………… 

Để:       Trình duyệt      Báo cáo      Phối hợp     Triển khai 

Professional Consultant & Construction

background image

                Số

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

STT

TÊN TÀI LIỆU/ BẢN VẼ

ĐVT

SỐ

LƯỢNG

ĐẶC ĐIỂM

GHI CHÚ

    Ngày……… tháng…… năm……..

                                Ngày……… tháng…… năm……..

    

Người nhận (Họ tên)

Người giao (Họ tên)

Professional Consultant & Construction

Mô tả tài liệu

Các bộ luật, bảo hiểm, thuế, thang bảng lương ...

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

20/09/2018
10 tài liệu
0
5034
18/09/2018
7 tài liệu
0
3008
18/09/2018
2 tài liệu
0
1900
18/09/2018
2 tài liệu
0
938
18/09/2018
4 tài liệu
0
1648
18/09/2018
10 tài liệu
0
4049
18/09/2018
9 tài liệu
0
3894
18/09/2018
10 tài liệu
0
4260
18/09/2018
4 tài liệu
0
1959
18/09/2018
2 tài liệu
0
967
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
3 tài liệu
0
1323
18/09/2018
8 tài liệu
0
4261
18/09/2018
5 tài liệu
0
2443
18/09/2018
4 tài liệu
0
2013