Tài liệu

BM16_Bang_tieu_chuan_danh_gia_cong_viec

21/12/2018
0 trang
0
0
background image

QUI TRÌNH 

ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN

 

Mã tài liệu:  NS – 14 – BM01
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 15/02/08

BẢNG TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC

Chức danh:...............................Bộ phận:..................................

S

tt

Tiêu chuẩn đánh giá

Trọng

số

Tổng điểm

1-5

Tổng

cộng

Diễn giải

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Tổng công

C = 10

B =

Điểm cộng: D; A = ( B + D ) / C

2. Mức đánh giá:

Stt Mức điểm

Kết luận

Mức thưởng năng suất

1

A> 4.5

Xuất sắc

140 %

2

4.5   >= A > 4

Giỏi

120 %

3

4      >= A > 3.25

Khá

100 %

4

3.25 >= A > 2.5

Trung bình

80 %

5

A <2.5

Yếu

60 %

1. Bảng tiêu chí đánh giá này được áp dụng kể từ ......./....../2008.
2. Bảng tiêu chí phải được giải thích, chuyển cho nhân viên xác nhận trước khi thực hiện.

Quản lý trực tiếp

Quản lý 

Phòng NS

Giám đốc 

Tôi đã đọc và hiểu hoàn toàn bản đánh giá này!
Ngày     tháng    năm 2008
Stt

Họ tên

Mã số

Bộ phận

Ký tên

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
549
0 trang
0
594
0 trang
0
422
0 trang
0
467
0 trang
0
416
0 trang
0
415
0 trang
0
457
0 trang
0
427
0 trang
0
472
0 trang
0
487
0 trang
0
475
0 trang
0
508
0 trang
0
484
0 trang
0
427
0 trang
0
439
0 trang
0
392
0 trang
0
359
0 trang
0
393
0 trang
0
1240

Bộ tài liệu liên quan

0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
0 tài liệu
0
0
20/12/2018
0 tài liệu
0
0