Tài liệu

BM15_Bang_tong_hop_danh_gia_chi_tieu

21/12/2018
0 trang
0
0
background image

QUI TRÌNH 

ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN

 

Mã tài liệu:  NS – 14 – BM02
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 15/02/08

BẢNG TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ CHỈ TIÊU

Tháng .../......       

Chức danh:...............................Bộ phận:..................................

Stt

Chỉ tiêu đánh giá

Đơn vị

Mức

Thực tế

Điểm

Diễn giải

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Mức đánh giá:

Stt Mức điểm

Điểm

1

A < 60 %

1

2

70 %   > A >=   60 %

2

3

80 %   > A >=   70 %

3

4

90 %   > A >=   80 %

4

5

100 % > A >=   90 %

5

Quản lý trực tiếp

Quản lý 

Phòng NS

Giám đốc 

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
499
0 trang
0
546
0 trang
0
375
0 trang
0
401
0 trang
0
368
0 trang
0
368
0 trang
0
406
0 trang
0
372
0 trang
0
407
0 trang
0
430
0 trang
0
395
0 trang
0
448
0 trang
0
423
0 trang
0
380
0 trang
0
390
0 trang
0
338
0 trang
0
305
0 trang
0
346
0 trang
0
1105

Bộ tài liệu liên quan

0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
0 tài liệu
0
0
20/12/2018
0 tài liệu
0
0