Tài liệu

BM15-QT08-Kiem-soat-tai-lieu-trong-cong-trinh-So-ky-nhan-tai-lieu-va-ban-ve

22/09/2018
0 trang
0
0
background image

                Số

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

BM15/ QT08
Lần ban hành: 01 

SỔ KÝ NHẬN TÀI LIỆU & BẢN VẼ

Tên công trình:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Professional Consultant & Construction

background image

Quyển số:……/20…….

SỔ KÝ NHẬN TÀI LIỆU & BẢN VẼ

Người giao & cập nhật:………………………………………..

Stt

Tên  bản vẽ/

tài liệu

Mã số

Ngày 

hiệu lực

Người 

lưu giữ

Copy

số

Thu

hồi

Người 

lưu giữ

Copy

số

Thu

hồi

Người

lưu giữ

Copy

số

Thu

hồi

Người 

lưu giữ

Copy

số

Thu

hồi Ghi chú

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

Professional Consultant & Construction

                                                                                                                                                                             

Trang:……..

background image

Professional Consultant & Construction

                                                                                                                                                                             

Trang:……..

Mô tả tài liệu

Các bộ luật, bảo hiểm, thuế, thang bảng lương ...

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

20/09/2018
10 tài liệu
0
7418
18/09/2018
7 tài liệu
0
4303
18/09/2018
2 tài liệu
0
2620
18/09/2018
2 tài liệu
0
1357
18/09/2018
4 tài liệu
0
2404
18/09/2018
10 tài liệu
0
5604
18/09/2018
9 tài liệu
0
5641
18/09/2018
10 tài liệu
0
6475
18/09/2018
4 tài liệu
0
2842
18/09/2018
2 tài liệu
0
1387
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
3 tài liệu
0
1946
18/09/2018
8 tài liệu
0
5703
18/09/2018
5 tài liệu
0
4372
18/09/2018
4 tài liệu
0
2809