Tài liệu

BM14_Bien_ban_danh_gia_cong_viec

21/12/2018
0 trang
0
0
background image

QUI TRÌNH 

ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN

 

Mã tài liệu:  NS – 14 – BM03
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 15/02/08

BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC

Người đánh giá:………………………………

Chức danh:……………………………………

Người đánh giá ký tên

Quản lý ký tên

Thời

gian

Nội dung công việc được đánh giá

Tiêu chuẩn/quy

trình liên quan

Người liên quan

Người liên quan

ký tên

Điểm

trừ

Tiêu chí

ĐG

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
477
0 trang
0
525
0 trang
0
352
0 trang
0
376
0 trang
0
345
0 trang
0
349
0 trang
0
380
0 trang
0
349
0 trang
0
381
0 trang
0
398
0 trang
0
370
0 trang
0
414
0 trang
0
398
0 trang
0
359
0 trang
0
362
0 trang
0
318
0 trang
0
286
0 trang
0
322
0 trang
0
1056

Bộ tài liệu liên quan

0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
0 tài liệu
0
0
20/12/2018
0 tài liệu
0
0