Tài liệu

BM14-QT08-Chuan-Bi-Bien-ban-giao-nhan-mat-bang

22/09/2018
0 trang
0
0
background image

                Số

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

BM14/QT08

Lần ban hành: 01

BIÊN BẢN GIAO NHẬN MẶT BẰNG

WORKING SITE TAKING OVER

Ngày /

 

Date

: ............................................................................................. 

Số / 

No.

: ...................................................................................................

Công trình / 

Project

: ..................................................................................

Địa điểm / 

Location

: ...................................................................................

Hợp đồng số / 

Contract No.

: ........................................................................

 ĐẠI DIỆN BÊN GIAO / 

DELIVERER

:

 .......................................................................................

-

................................................................................................................................

Chức vụ / 

Position

: ....................................................................................................

-

................................................................................................................................

Chức vụ / 

Position

: ....................................................................................................

-

................................................................................................................................

Chức vụ / 

Position

: ....................................................................................................

-  Địa chỉ / 

Address

: .....................................................................................................

-  Điện thoại / 

Tel.

: ......................................................................................................

 ĐẠI DIỆN BÊN GIAO/ 

RECEIVER

:

 ..........................................................................................

-

................................................................................................................................

Chức vụ / 

Position

: ....................................................................................................

-

................................................................................................................................

Chức vụ / 

Position

: ....................................................................................................

-

................................................................................................................................

Chức vụ / 

Position

: ....................................................................................................

-  Địa chỉ / 

Address

: .....................................................................................................

-  Điện thoại / 

Tel.

: ......................................................................................................

Hai bên tiến hành giao nhận mặt bằng để xây dựng công trình với nội dung sau:

Both parties agree to hand over and take over working site for project, detail as below:

Professional Consultant & Construction

Page 1 of 2

background image

1. Phần Công trình/ 

Project

STT

No.

NỘI DUNG BÀN GIAO

DESCRIPTION

KIỂM TRA SƠ BỘ 

  

BRIEF CHECKING

GHI CHÚ

REMARKS

Theo Thiết kế

Designed

Theo thực tế

Actual

2. Khác/ 

Other

Biên bản này được lập thành 02 bản chính có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

This minute is made two (02) original copies, each site keeps one.

ĐẠI DIỆN BÊN GIAO 

       

ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN

      DELIVERER

        

 RECEIVER

Professional Consultant & Construction

Page 2 of 2

Mô tả tài liệu

Các bộ luật, bảo hiểm, thuế, thang bảng lương ...

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

20/09/2018
10 tài liệu
0
7418
18/09/2018
7 tài liệu
0
4303
18/09/2018
2 tài liệu
0
2620
18/09/2018
2 tài liệu
0
1357
18/09/2018
4 tài liệu
0
2404
18/09/2018
10 tài liệu
0
5604
18/09/2018
9 tài liệu
0
5641
18/09/2018
10 tài liệu
0
6475
18/09/2018
4 tài liệu
0
2842
18/09/2018
2 tài liệu
0
1387
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
3 tài liệu
0
1946
18/09/2018
8 tài liệu
0
5703
18/09/2018
5 tài liệu
0
4372
18/09/2018
4 tài liệu
0
2809