Tài liệu

BM13_Bang_tong_hop_diem_tru_nghiep_vu__noi_quy

21/12/2018
0 trang
0
0
background image

QUI TRÌNH 

ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN

 

Mã tài liệu:  NS – 14 – BM05
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 15/02/08

BẢNG TỔNG HỢP ĐIỂM TRỪ NGHIỆP VỤ, NỘI QUY

Tháng……/……

Chức danh:

Bộ phận

Stt

Họ tên

Mã số

Tiêu chí…………

Tiêu chí…………

Tiêu chí…………

Tiêu chí…………

Tiêu chí…………

Tổng

điểm trừ

Điểm

đánh giá

Tổng

điểm trừ

Điểm

đánh giá

Tổng

điểm trừ

Điểm

đánh giá

Tổng

điểm trừ

Điểm

đánh giá

Tổng

điểm trừ

Điểm

đánh giá

Ngày     tháng   năm 

Người lập

Quản lý nhân sự

Quản lý trực tiếp

Quản lý cấp phòng

background image

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
548
0 trang
0
592
0 trang
0
421
0 trang
0
458
0 trang
0
414
0 trang
0
413
0 trang
0
454
0 trang
0
424
0 trang
0
471
0 trang
0
482
0 trang
0
470
0 trang
0
506
0 trang
0
479
0 trang
0
423
0 trang
0
437
0 trang
0
391
0 trang
0
357
0 trang
0
392
0 trang
0
1232

Bộ tài liệu liên quan

0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
0 tài liệu
0
0
20/12/2018
0 tài liệu
0
0