Tài liệu

BM12_Bang ke chi tiet tien luong final

21/12/2018
0 trang
0
0
background image

BẢNG KÊ CHI TIẾT TIỀN LƯƠNG

Tháng 

Họ và tên: Nguyễn Văn A

Đơn vị:

Phòng Nhân sự

STT

CƠ CẤU LƯƠNG

SỐ TIỀN

GHI CHÚ

I

Lương cơ bản

 

II

Các khoản phụ cấp + Thưởng

 

1

Khu vực

 

2

Độc hại

 

3

Đắt đỏ

 

4

Trách nhiệm

 

5

Công tác phí

 

6

Thâm niên

 

7

Chức vụ

 

8

Tiền ăn

 

9

Tiền thưởng

 

II

Các khoản khấu trừ

 

1

BHXH - YT

 

 

2

Công đoàn

 

 

3

Đoàn phí

 

 

4

Đảng phí

 

 

5

Thuế thu nhập

 

 

6

Tạm ứng

 

 

III

Thu nhập còn lại (III) = (I) + (II) - (III)

 

NGƯỜI LẬP

Nguyễn Văn B

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
458
0 trang
0
502
0 trang
0
330
0 trang
0
357
0 trang
0
327
0 trang
0
331
0 trang
0
359
0 trang
0
334
0 trang
0
358
0 trang
0
374
0 trang
0
340
0 trang
0
395
0 trang
0
381
0 trang
0
345
0 trang
0
345
0 trang
0
300
0 trang
0
269
0 trang
0
303
0 trang
0
1017

Bộ tài liệu liên quan

0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
0 tài liệu
0
0
20/12/2018
0 tài liệu
0
0