Tài liệu

BM12-QT08-Chuan-Bi-Ke-hoach-kiem-tra-va-nghiem-thu

22/09/2018
0 trang
0
0
background image

                Số

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

BM12/QT08

Lần ban hành: 01

KẾ HOẠCH KIỂM TRA VÀ NGHIỆM THU

Ngày lập: 

...........................................

Công trường/ 

Project: 

...........................................................................

HĐ số / 

Contract No. : 

..........................................................

STT

TÊN HẠNG MỤC

KIỂM

TRA

NGHIỆM 

THU

TIÊU CHUẨN

CHẤP NHẬN

PHƯƠNG

PHÁP

TÀI LIỆU

THAM KHẢO

BÊN LÀM NGHIỆM THU

GHI CHÚ 

Nhà thầu

Th/phụ Tư vấn Bên A

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professional Consultant & Construction

background image

                Số

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professional Consultant & Construction

Mô tả tài liệu

Các bộ luật, bảo hiểm, thuế, thang bảng lương ...

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

20/09/2018
10 tài liệu
0
5908
18/09/2018
7 tài liệu
0
3502
18/09/2018
2 tài liệu
0
2196
18/09/2018
2 tài liệu
0
1084
18/09/2018
4 tài liệu
0
1949
18/09/2018
10 tài liệu
0
4658
18/09/2018
9 tài liệu
0
4575
18/09/2018
10 tài liệu
0
5092
18/09/2018
4 tài liệu
0
2282
18/09/2018
2 tài liệu
0
1123
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
3 tài liệu
0
1532
18/09/2018
8 tài liệu
0
4813
18/09/2018
5 tài liệu
0
3046
18/09/2018
4 tài liệu
0
2326