Tài liệu

BM11_Bang_cham_cong_tang_ca

21/12/2018
0 trang
0
0
background image

BẢNG CHẤM CÔNG TĂNG CA

Ngày …. tháng …. năm 200…

ST

T

HỌ VÀ TÊN

BỘ

PHẬ

N

THỜI GIAN LÀM

THÊM

MÔ TẢ CÔNG

VIỆC

NHẬN

GHI

C
H
Ú

Ngày

Thời

gian

(Từ ..

đến)

Tổng

số

giờ

Tổ Bảo vệ

Trưởng BP

T. Phòng 

Nhân sự

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
459
0 trang
0
503
0 trang
0
331
0 trang
0
358
0 trang
0
328
0 trang
0
331
0 trang
0
359
0 trang
0
335
0 trang
0
358
0 trang
0
375
0 trang
0
341
0 trang
0
396
0 trang
0
382
0 trang
0
345
0 trang
0
346
0 trang
0
300
0 trang
0
269
0 trang
0
304
0 trang
0
1018

Bộ tài liệu liên quan

0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
0 tài liệu
0
0
20/12/2018
0 tài liệu
0
0