Tài liệu

BM11_Bang_cham_cong_tang_ca

21/12/2018
0 trang
0
0
background image

BẢNG CHẤM CÔNG TĂNG CA

Ngày …. tháng …. năm 200…

ST

T

HỌ VÀ TÊN

BỘ

PHẬ

N

THỜI GIAN LÀM

THÊM

MÔ TẢ CÔNG

VIỆC

NHẬN

GHI

C
H
Ú

Ngày

Thời

gian

(Từ ..

đến)

Tổng

số

giờ

Tổ Bảo vệ

Trưởng BP

T. Phòng 

Nhân sự

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
402
0 trang
0
438
0 trang
0
272
0 trang
0
305
0 trang
0
278
0 trang
0
283
0 trang
0
295
0 trang
0
288
0 trang
0
306
0 trang
0
314
0 trang
0
280
0 trang
0
334
0 trang
0
320
0 trang
0
289
0 trang
0
292
0 trang
0
231
0 trang
0
217
0 trang
0
254
0 trang
0
907

Bộ tài liệu liên quan

0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
0 tài liệu
0
0
20/12/2018
0 tài liệu
0
0