Tài liệu

BM11-QT08-Chuan-Bi-Danh-muc-vat-tu-can-chung-nhan

22/09/2018
0 trang
0
0
background image

                Số

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

BM11/QT08

Lần ban hành: 01

DANH MỤC CÁC VẬT TƯ CẦN CHỨNG NHẬN

Ngày lập: 

...........................................

Công trường/ 

Project: 

...........................................................................

HĐ số / 

Contract No. : 

..........................................................

STT 

TÊN VẬT TƯ 

CHỨNG

NHẬN

THỬ

NGHIỆM

DUYỆT

MẪU

NGÀY

NỘP

YÊU CẦU THỬ NGHIỆM MẪU

GHI CHÚ

Loại 

Tần suất

Tiêu chuẩn

Kết quả 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Ở cột (3), (4) & (5): Nếu có yêu cầu, ghi "Có"

Professional Consultant & Construction

background image

                Số

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

Ký duyệt 

Người lập

Professional Consultant & Construction

Mô tả tài liệu

Các bộ luật, bảo hiểm, thuế, thang bảng lương ...

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

20/09/2018
10 tài liệu
0
5877
18/09/2018
7 tài liệu
0
3489
18/09/2018
2 tài liệu
0
2189
18/09/2018
2 tài liệu
0
1080
18/09/2018
4 tài liệu
0
1945
18/09/2018
10 tài liệu
0
4639
18/09/2018
9 tài liệu
0
4564
18/09/2018
10 tài liệu
0
5068
18/09/2018
4 tài liệu
0
2268
18/09/2018
2 tài liệu
0
1119
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
3 tài liệu
0
1528
18/09/2018
8 tài liệu
0
4797
18/09/2018
5 tài liệu
0
3029
18/09/2018
4 tài liệu
0
2318