Tài liệu

BM11-QT08-Chuan-Bi-Danh-muc-vat-tu-can-chung-nhan

22/09/2018
0 trang
0
0
background image

                Số

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

BM11/QT08

Lần ban hành: 01

DANH MỤC CÁC VẬT TƯ CẦN CHỨNG NHẬN

Ngày lập: 

...........................................

Công trường/ 

Project: 

...........................................................................

HĐ số / 

Contract No. : 

..........................................................

STT 

TÊN VẬT TƯ 

CHỨNG

NHẬN

THỬ

NGHIỆM

DUYỆT

MẪU

NGÀY

NỘP

YÊU CẦU THỬ NGHIỆM MẪU

GHI CHÚ

Loại 

Tần suất

Tiêu chuẩn

Kết quả 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Ở cột (3), (4) & (5): Nếu có yêu cầu, ghi "Có"

Professional Consultant & Construction

background image

                Số

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

Ký duyệt 

Người lập

Professional Consultant & Construction

Mô tả tài liệu

Các bộ luật, bảo hiểm, thuế, thang bảng lương ...

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

20/09/2018
10 tài liệu
0
7402
18/09/2018
7 tài liệu
0
4299
18/09/2018
2 tài liệu
0
2617
18/09/2018
2 tài liệu
0
1353
18/09/2018
4 tài liệu
0
2401
18/09/2018
10 tài liệu
0
5596
18/09/2018
9 tài liệu
0
5641
18/09/2018
10 tài liệu
0
6466
18/09/2018
4 tài liệu
0
2840
18/09/2018
2 tài liệu
0
1386
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
3 tài liệu
0
1938
18/09/2018
8 tài liệu
0
5695
18/09/2018
5 tài liệu
0
4369
18/09/2018
4 tài liệu
0
2808