Tài liệu

BM10_Bang_he_so_tien_luong_chuc_danh_cong_viec

21/12/2018
0 trang
0
0
background image

TỔNG CÔNG TY ABC

             CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG TY ABC

                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                    

  Hà Nội, ngày 10  tháng 08  năm 2007

BẢNG HỆ SỐ TIỀN LƯƠNG CHỨC DANH CÔNG VIỆC

(Ban hành kèm theo Quyết định số:     /QĐ – HĐQT ngày    tháng 08 năm 2007 

của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty)

Nhóm

Chức danh

Hệ số lương chức danh công việc (H

cd

)

Bậc 1

Bậc 2

Bậc 3

Bậc

4

Bậc 5

Bậc 6

Bậc 7

Bậc 8

Bậc 9

I.

Lãnh đạo  Công ty

1

Phó giám đốc

9,50

11,40

13,68 16,42 19,70

23,64

28,37

34,04

40,85

2

Kế toán trưởng

8,70

10,44

12,53 15,03 18,04

21,65

25,98

31,17

37,41

II.

Lãnh đạo phòng, ban

1.

Trưởng phòng, Trưởng đơn vị trực thuộc Cty 

8,20

9,84

11,81 14,17 17,00

20,40

24,49

29,38

35,26

2.

Phó trưởng phòng, Phó Trưởng đơn vị trực 
thuộc Công ty, trợ lý Giám đốc Công ty

7,30

8,76

10,51 12,61 15,14

18,16

21,80

26,16

31,39

3.

Trưởng nhóm

6,50

7,80

9,36

11,23 13,48

16,17

19,41

23,29

27,95

III.

Kỹ sư chính, chuyên viên chính

1.

Chuyên viên kinh doanh, tiếp thị, bán hàng và 
phát triển thị trường; chuyên viên nghiên cứu 
và phát triển. 

5,00

5,50

6,05

6,66

7,32

8,05

8,86

9,74

10,72

2

Tài chính, kế toán, quản trị nhân sự, quản trị 
hành chính, xúc tiến thương mại và quảng cáo, 
nghiệp vụ văn phòng.

4,20

4,62

5,08

5,59

6,15

6,76

7,44

8,18

9,00

IV.

Kỹ sư, chuyên viên

background image

1.

Chuyên viên kinh doanh, tiếp thị, bán hàng và 
phát triển thị trường; chuyên viên nghiên cứu 
và phát triển. 

3,50

3,82

4,16

4,53

4,94

5,39

5,87

6,40

6,97

2.

Chuyên viên tài chính, kế toán, tổng hợp, quản 
trị nhân sự, quản trị hành chính, xúc tiến 
thương mại và quảng cáo, nghiệp vụ văn 
phòng.

3,20

3,49

3,80

4,14

4,52

4,92

5,37

5,85

6,38

V

Cán sự, kỹ thuật viên

1

Cán sự kế toán, nhân viên phòng nghiệp vụ

2,80

3,02

3,27

3,53

3,81

4,11

4,44

4,80

5,18

2

Nhân viên văn thư, phục vụ hành chính, thủ 
quỹ

2,50

2,70

2,92

3,15

3,40

3,67

3,97

4,28

4,63

3

Lái xe con, xe ca dưới 15 chỗ

2,80

3,01

3,25

3,51

3,79

4,10

4,42

4,78

5,16

     
                                                                        T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ABC
                                                                                               CHỦ TỊCH

Nơi nhận:
-

Ban giám đốc;

-

Các phòng ban Công ty;

-

Các đơn vị trực thuộc;

-

Lưu VP.

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
548
0 trang
0
591
0 trang
0
419
0 trang
0
452
0 trang
0
411
0 trang
0
413
0 trang
0
452
0 trang
0
424
0 trang
0
467
0 trang
0
478
0 trang
0
462
0 trang
0
504
0 trang
0
479
0 trang
0
423
0 trang
0
436
0 trang
0
390
0 trang
0
356
0 trang
0
392
0 trang
0
1231

Bộ tài liệu liên quan

0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
0 tài liệu
0
0
20/12/2018
0 tài liệu
0
0