Tài liệu

BM10-QT07-Bien-ban-kiem-ke-kho-dinh-ky - Copy

22/09/2018
0 trang
0
0
background image

                Số

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

Số:   

BIÊN BẢN KIỂM KÊ KHO ĐỊNH KỲ

Mã số: BM10/QT07

Lần ban hành: 01

Ngày: 14/08/2010

Công trình: ..............................................................................................................................

Ngày: ......................................................................................................................................

STT

TÊN VẬT TƯ 

ĐVT 

SỐ LƯỢNG

% CHÊNH

LỆCH

GHI CHÚ

Báo cáo

Thực tế

Kết quả kiểm kê:.......................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

Nhận xét

Thủ kho công trình                 Nhân viên vật tư

Duyệt

Professional Consultant & Construction

Mô tả tài liệu

Các bộ luật, bảo hiểm, thuế, thang bảng lương ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

20/09/2018
10 tài liệu
0
6288
18/09/2018
7 tài liệu
0
3687
18/09/2018
2 tài liệu
0
2315
18/09/2018
2 tài liệu
0
1135
18/09/2018
4 tài liệu
0
2040
18/09/2018
10 tài liệu
0
4839
18/09/2018
9 tài liệu
0
4803
18/09/2018
10 tài liệu
0
4994
18/09/2018
4 tài liệu
0
2398
18/09/2018
2 tài liệu
0
1176
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
3 tài liệu
0
1611
18/09/2018
8 tài liệu
0
5028
18/09/2018
5 tài liệu
0
3285
18/09/2018
4 tài liệu
0
2442