Tài liệu

BM08_Mau Cong van Dang ky thang luong

21/12/2018
0 trang
0
0
background image

Công ty…..
Số:…CV/
V/v đăng ký thang lương, bảng lương 
áp dụng cho doanh nghiệp

CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………,ngày….tháng…..năm…..

Kính gửiPhòng Lao động thương binh xã hội quận………

Công Ty …………….. được thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số : ……
ngày xx tháng xx năm xxxx do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư …………………… cấp,

Địa chỉ trụ sở : ……………………………………………………………………………
Điện thoại : ……………………………………………………………………………….
Email

 

:

…………………………………………………………………………………….

Để có cơ sở cho việc thoả thuận tiền lương trong ký kết hợp đồng lao động và tham gia
các chính sách cho người lao động, Công ty chúng tôi xin được đăng ký hệ thống thang
lương, bảng lương như sau :

Mức lương tối thiểu doanh nghiệp áp dụng : …………. đồng/tháng

Hệ thống thang lương, bảng lương như sau :

o Bảng lương chức vụ quản lý doanh nghiệp
o Bảng lương viên chức chuyên môn, nghiệp vụ thừa hành, phục vụ
o Bảng lương của công nhân, nhân viên trực tiếp sản xuất kinh doanh và phục

vụ

     Tổng số lao động đến thời điểm đăng ký : ……….. người.

Công Ty chúng tôi xin cam đoan thực hiện theo hệ thống thang lương, bảng lương đăng ký
trong việc chi trả lương và tham gia chính sách cho người lao động.

Nơi nhận :

Người đại điện pháp luật

- Như trên 

GIÁM ĐỐC

- Lưu VP

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
548
0 trang
0
594
0 trang
0
421
0 trang
0
465
0 trang
0
415
0 trang
0
415
0 trang
0
456
0 trang
0
426
0 trang
0
472
0 trang
0
486
0 trang
0
475
0 trang
0
507
0 trang
0
484
0 trang
0
427
0 trang
0
439
0 trang
0
392
0 trang
0
359
0 trang
0
393
0 trang
0
1239

Bộ tài liệu liên quan

0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
0 tài liệu
0
0
20/12/2018
0 tài liệu
0
0