Tài liệu

BM08-QT10-Danh-muc-kiem-tra-cong-tac-op-gach-tuong

22/09/2018
0 trang
0
0
background image

                Số

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

DANH MỤC KIỂM TRA

Hạng mục/

Item:        

CÔNG TÁC ỐP     

INSPECTION CHECKLIST

                      / 

WALLTILING

Tiêu chuẩn nghiệm thu TCVN 5593 : 1991

Công trường/

Project

: .........................

(Các chi tiết khác, xin tham khảo Tiêu chuẩn tương ứng)

Khu vực/

Area

: ...................................

STT

No

HẠNG MỤC

Item

MàSỐ

Code

SAI SỐ

Tolerance

VỊ TRÍ 1/

Location 1

VỊ TRÍ 2/

Location 2

VỊ TRÍ 3/

Location 3

VỊ TRÍ 4/

Location 4

GHI

CHÚ

K.quả

Ngày

K.quả

Ngày

K.quả

Ngày

K.quả

Ngày

Sai số cho phép khi ốp bề mặt bên
ngoài bằng đá thiên nhiên

10.2.1

1

Bề mặt mạch vữa:

10.2.1.1

- Mặt gương – Mặt bóng

0,5

-   Mặt nhẵn – Mặt vân

1

- Mặt đá cứng

2

2

Sai lệch bề mặt ốp so với phương đứng:

10.2.1.2

+ Trên 1m chiều cao:

+ 3 mm

-   Mặt gương – Mặt bóng

2

-   Mặt nhẵn – Mặt vân

3

+ Trên toàn bộ chiều cao của tầng:

-   Mặt gương – Mặt bóng
-   Mặt nhẵn – Mặt vân

+/-5 mm

3

Sai lệch mạch theo phương ngang hoặc
phương đứng:

10.2.1.3

+ Trên 1m mạch:

2

-   Mặt gương – Mặt bóng

3

-   Mặt nhẵn – Mặt vân

3

- Mặt đá cứng

3

Professional Consultant & Construction

                Page 1 of 3

BM08/QT10
Lần ban hành: 01

background image

+ Trên toàn bộ chiều cao của tầng:

- Mặt gương – Mặt bóng

5

- Mặt nhẵn – Mặt vân

10

4

Sai lệch chỗ nối của các bộ phận 
trang trí:

10.2.1.4

- Mặt gương – Mặt bóng

1

- Mặt nhẵn – Mặt vân

2

5

Sai lệch của hai tấm kề nhau:

10.2.1.5

- Mặt gương – Mặt bóng

1

- Mặt nhẵn – Mặt vân

1

- Mặt đá cứng

2

Sai số cho phép khi ốp bên trong
nhà bằng đá thiên nhiên

10.2.2

6

Sai lệch mặt ốp so với mặt phẳng đứng: 10.2.2.1

- Trên 1m chiều cao

2

- Trên toàn bộ chiều cao ốp

5

7

Sai lệch mạch so với phương ngang và
phương thẳng đứng

10.2.2.2

- Trên 1m chiều cao

2

- Trên toàn bộ chiều dài hàng

3

8

Sai lệch mạch của các tấm ốp kề nhau

10.2.2.3

3

Công tác ốp mặt bằng vật liệu 
nhân tạo

10.3

9

Yêu cầu chung: Kết cấu ốp mặt đứng
bằng tấm gốm phải bảo đảm không cho
nước thấm qua mạch nối các chi tiết ốp.
Mạch   giữa   các   tấm   ốp   phải   thẳng,
phẳng. Vết nứt ở cạnh tấm và vỡ góc
không được quá 5mm

10.3.1

10

Sai lệch bề mặt ốp so với mặt phẳng
thước kiểm tra dài 2m

10.3.2.1

3

11

Chiều   rộng   khe   hở   giữa   mặt   ốp   và 10.3.2.2

10

Professional Consultant & Construction

Page 2 of 3

background image

thanh ốp cửa sổ, cửa đi, giữa mặt ốp
với đường gờ kiến trúc.

12

Sứt mẻ ở góc tấm ốp

10.3.2.3

5

13

Sai lệch bề mặt và góc giữa 2 mặt so
với phương thẳng đứng

10.3.2.4

- Trên 1m dài

2

- Trên toàn bộ tầng

5

14

Chỗ rỗng giữa mặt ốp và tường

10.3.2.5

Không cho

phép

Sai số cho phép trong công tác ốp
bên trong nhà bằng các tấm 
nhân tạo

10.3.3

15

Chiều dày lớn nhất của mạch vữa:

- Giữa các tấm kích thước 

200 x 200 hoặc lớn hơn.

10.3.3.1

3

- Giữa các tấm kích thước 

≤ 200 x 200

10.3.3.1

2

 

Ghi chú:

 

 

 

 

 

  - Kiểm tra lần 1:

Đạt: 

X

Vị trí 1: .................................................

 

 

 

Không đạt: 

O

Vị trí 2: .................................................

 

  - Kiểm tra lần 2:

Đạt: 

Vị trí 3: .................................................

CHT CT/

Site Manager

 

 

 

  Vị trí 4: .................................................

Professional Consultant & Construction

Page 3 of 3

Mô tả tài liệu

Các bộ luật, bảo hiểm, thuế, thang bảng lương ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

Bộ tài liệu liên quan

20/09/2018
10 tài liệu
0
6925
18/09/2018
7 tài liệu
0
4039
18/09/2018
2 tài liệu
0
2478
18/09/2018
2 tài liệu
0
1273
18/09/2018
4 tài liệu
0
2242
18/09/2018
10 tài liệu
0
5243
18/09/2018
9 tài liệu
0
5267
18/09/2018
10 tài liệu
0
6006
18/09/2018
10 tài liệu
0
5474
18/09/2018
4 tài liệu
0
2660
18/09/2018
2 tài liệu
0
1302
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
3 tài liệu
0
1784
18/09/2018
8 tài liệu
0
5386
18/09/2018
5 tài liệu
0
3955
18/09/2018
4 tài liệu
0
2657