Tài liệu

BM07B-QT14-Quyet-dinh-cham-dut-HDLD

22/09/2018
0 trang
0
0
background image

                        Số

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Số: ……/…/QĐ-CMC   

TP. Nha Trang, ngày …… tháng ……. năm 201…..

QUYẾT ĐỊNH CỦA BAN GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CP TƯ VẤN QUẢN LÝ KC24

(V/v: Chấm dứt HĐLĐ)

-

Căn cứ vào Bộ Luật Lao động ngày 23/06/1994; Bộ Luật sửa đổi bổ sung có hiệu lực từ
ngày 01/07/2007;

-

Căn cứ vào Nội quy lao động của Công ty;

-

Căn cứ vào Hợp đồng lao động số ………HDLD-CMC ngày ………………………….;

-

Xét đơn xin nghỉ việc ngày ……………… của Ông (Bà) …………………………………, CÔNG TY
CP TƯ VẤN QUẢN LÝ KC24 quyết định:

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:   Chấp nhận đơn xin nghỉ việc của Ông (Bà) …………………………………. và Hợp đồng lao

động số  .......HDLD-CMC ký kết giữa Ông (Bà) và Công ty sẽ chấm dứt kể từ ngày

………………………...

Điều 

 

 2:  Ông (Bà) …………………………………. có trách nhiệm bàn giao công việc, hồ sơ, sổ sách,

tài sản mà mình phụ trách theo sự phân công của Trưởng phòng Hành Chính – Nhân

sự.

Điều 3:  Ông (Bà) …………………………………. và các bộ phận có liên quan của CÔNG TY CP TƯ

VẤN QUẢN LÝ KC24 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

 

CÔNG TY CP TƯ VẤN QUẢN LÝ KC24

Giám đốc

Ks. Nguyễn Ngọc Thành

Nơi nhận:

-

Điều 1

-

Các phòng ban

-

Lưu

Professional Consultant & Construction

BM07B/QT14

Lần BH: 01

Ngày: 20/09/10

Mô tả tài liệu

Các bộ luật, bảo hiểm, thuế, thang bảng lương ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

20/09/2018
10 tài liệu
0
7468
18/09/2018
7 tài liệu
0
4327
18/09/2018
2 tài liệu
0
2636
18/09/2018
2 tài liệu
0
1362
18/09/2018
4 tài liệu
0
2416
18/09/2018
10 tài liệu
0
5620
18/09/2018
9 tài liệu
0
5663
18/09/2018
10 tài liệu
0
6506
18/09/2018
10 tài liệu
0
5846
18/09/2018
4 tài liệu
0
2854
18/09/2018
2 tài liệu
0
1392
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
3 tài liệu
0
1955
18/09/2018
5 tài liệu
0
4399
18/09/2018
4 tài liệu
0
2817