Tài liệu

BM07A-QT14-Quyet-dinh-cham-dut-thu-viec

22/09/2018
0 trang
0
0
background image

CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: ……./…/QĐ-CMC   

TP. Nha Trang, ngày …… tháng …… năm 201…

QUYẾT ĐỊNH CỦA BAN GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CP TƯ VẤN QUẢN LÝ KC24

(V/v: Chấm dứt thử việc)

-

Căn cứ vào Điều 32 của Bộ luật Lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994;

-

Căn cứ vào Nội quy lao động của Công ty;

-

Căn cứ vào nhu cầu của Ông (Bà) ………………………………..……….. ngày ……………………,
CÔNG TY CP TƯ VẤN QUẢN LÝ KC24 quyết định:

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:   Hợp   đồng   thử   việc   số   ……../HĐTV-CMC   ký   ngày   ……………………..   giữa   Ông   (Bà)

……………………………. và Công ty sẽ chấm dứt kể từ ngày ………………………….

Điều 

 

 2:  Công ty sẽ thanh toán lương cho Ông (Bà)  đến hết ngày …………………………….. Hai bên

đã hoàn thành đầy đủ các trách nhiệm pháp lý liên quan đến quyền lợi của mỗi bên và

sẽ không có bất kỳ khiếu nại hay hành động nào ảnh hưởng đến lợi ích và quyền lợi của

bên kia.

Điều 3:  Ông (Bà)   ……………………………..  và các bộ phận liên quan của CÔNG TY CP TƯ VẤN

QUẢN LÝ KC24 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. 

CÔNG TY CP TƯ VẤN QUẢN LÝ KC24

Giám đốc

Ks. Nguyễn Ngọc Thành

Nơi nhận:

-

Ông (Bà) ……………………

-

Lưu

Professional Consultant & Construction

BM07A/QT14

Lần BH: 01

Ngày: 20/09/10

Mô tả tài liệu

Các bộ luật, bảo hiểm, thuế, thang bảng lương ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

20/09/2018
10 tài liệu
0
5908
18/09/2018
7 tài liệu
0
3502
18/09/2018
2 tài liệu
0
2196
18/09/2018
2 tài liệu
0
1084
18/09/2018
4 tài liệu
0
1949
18/09/2018
10 tài liệu
0
4657
18/09/2018
9 tài liệu
0
4574
18/09/2018
10 tài liệu
0
5092
18/09/2018
10 tài liệu
0
4747
18/09/2018
4 tài liệu
0
2281
18/09/2018
2 tài liệu
0
1123
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
3 tài liệu
0
1532
18/09/2018
5 tài liệu
0
3046
18/09/2018
4 tài liệu
0
2326