Tài liệu

BM07A-QT05-Bang-danh-gia-nhan-vien.REV01

21/09/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY C  PH N TÁI C U TRÚC DOANH NGHI P VI T

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên,

Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web:

verco.vn 

                                                                                               Hà N i, ngày ……. tháng……n m 2016

ă

Số:

BẢNG ĐÁNH GIÁ NHÂN VIÊN

(Áp dụng cho nhân viên)

Năm: ……………………..

Mã số: BM07A/QT05

Lần ban hành: 01

Ngày: 01/04/10

Họ và tên nhân viên:

Mã số nhân viên:

Chức danh:

Phòng/ Bộ phận:

HẠNG MỤC ĐÁNH GIÁ

ĐIỂM

TỐI ĐA

ĐẠT

ĐƯỢC

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ/ ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC

Tháng

1

Tháng

2

Tháng 

3

Tháng

4

Tháng

5

Tháng

6

Tháng

7

Tháng

8

Tháng

9

Tháng 10

Tháng

11

Tháng

12

MS

CHI TIẾT ĐÁNH GIÁ

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

I

Chấp hành nội qui

TC: 30

I.1

Chấp hành nghiêm 
chỉnh nội qui và các 

qui định của công ty

10

I.2

Ngày, giờ công

10

I.3

An toàn lao động

10

II

Chuyên môn

TC: 45

II.1

Hoàn thành nhiệm vụ

40

II .2

Vượt trội

5

III

Kỹ năng, nghiệp vụ

nâng cao

TC: 15

III.1

Cải tiến, sáng kiến

5

III.2

Đào tạo, học hỏi

10

IV

Quan hệ công tác

TC: 10

IV.1

Tín nhiệm trong nội bộ

4

IV.2

Thông tin nội bộ

2

IV.3

Hỗ trợ đồng nghiệp

2

IV.4

Hướng vào khách hàng

2

Điểm Tổng kết

100

Xếp hạng

Professional Consultant & Construction

Page 1 of 3

background image

Người đánh giá ký tên

Ngày đánh giá

ĐÁNH GIÁ CUỐI NĂM: TỰ ĐÁNH GIÁ 

 

KẾT LUẬN CUỐI CÙNG (Đánh giá 1)

XẾP LOẠI NHÂN VIÊN: 

YÊU CẦU KHẮC PHỤC – PHÁT TRIỂN

 

 :

STT

Các hành động khắc phục – phát triển được yêu cầu

Thời hạn hoàn thành

Người hỗ trợ

NGUYỆN VỌNG CÁ NHÂN

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

Professional Consultant & Construction

Page 2 of 3

Ghi chú: 

Mục (1): Tự đánh giá; Mục (2): Đánh giá cấp 1, người quản lý trực tiếp đánh giá

background image

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

Professional Consultant & Construction

Page 3 of 3

Mô tả tài liệu

Các bộ luật, bảo hiểm, thuế, thang bảng lương ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

20/09/2018
10 tài liệu
0
7409
18/09/2018
7 tài liệu
0
4301
18/09/2018
2 tài liệu
0
2619
18/09/2018
2 tài liệu
0
1355
18/09/2018
4 tài liệu
0
2403
18/09/2018
9 tài liệu
0
5641
18/09/2018
10 tài liệu
0
6471
18/09/2018
10 tài liệu
0
5818
18/09/2018
4 tài liệu
0
2842
18/09/2018
2 tài liệu
0
1386
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
3 tài liệu
0
1943
18/09/2018
8 tài liệu
0
5700
18/09/2018
5 tài liệu
0
4372
18/09/2018
4 tài liệu
0
2809