Tài liệu

BM06_Qui_che_tra_luong_cho_khoi_gian_tiep

21/12/2018
0 trang
0
0
background image

c«ng ty CP……………..

C«ng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

Sè:      /Q§-H§QT

…….., ngµy        th¸ng      n¨m 

QuyÕt ®Þnh cña Héi ®ång Qu¶n trÞ

(V/v giao kho¸n tiÒn l¬ng cho khèi qu¶n lý, phôc vô)

Héi ®ång qu¶n trÞ

- C¨n cø LuËt Doanh nghiÖp níc Céng Hoµ XHCN ViÖt Nam ®îc Quèc Héi th«ng
qua t¹i kú häp thø 10 kho¸ X tõ ngµy 18/10 ®Õn ngµy 29/10/2005;

- C¨n cø vµo ®iÒu lÖ C«ng ty Cæ phÇn xi m¨ng Phó Thä ®· ®îc §¹i héi ®ång cæ
®«ng thµnh lËp th«ng qua ngµy 7/02/2007;

- C¨n cø vµo Tho¶ íc lao ®éng tËp thÓ;

- VËn dông c«ng v¨n sè 4320/CV-BL§TBXH ngµy 29/12/1998 cña Bé Lao ®éng
Th¬ng binh vµ X· héi;

- Theo ®Ò nghÞ cña Tæng gi¸m ®èc C«ng ty cæ phÇn xi m¨ng Phó Thä.

QuyÕt ®Þnh

§iÒu 1:

 Ban hµnh kÌm theo quyÕt ®Þnh nµy lµ Quy chÕ tr¶ l¬ng cho khèi qu¶n lý

vµ phôc vô.

§iÒu 2

: Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn c¸c phßng ban, bé phËn, c¸ nh©n ph¶i duy tr×

thùc hiÖn tuÇn lµm viÖc 40 giê. Tæ chøc, ph©n c«ng lao ®éng hîp lý vµ

hoµn thµnh nhiÖm vô theo quy ®Þnh cña C«ng ty.  

 §iÒu 3: C¸c ¤ng (Bµ) Héi ®ång qu¶n trÞ, Ban gi¸m ®èc, Trëng phßng TCL§, Tµi

vô vµ c¸c phßng ban, bé phËn cã liªn quan c¨n cø quyÕt ®Þnh thi hµnh. 

C¸c v¨n b¶n giao kho¸n cho bé phËn qu¶n lý vµ phôc vô tríc ®©y tr¸i víi v¨n

b¶n nµy ®Òu b·i bá.

N¬i nhËn:

TM. Héi ®ång Qu¶n trÞ

- Nh ®iÒu 3.

- C¸c thµnh viªn H§QT, BKS.

- C¸c Trëng ®¬n vÞ .

- Lu H§QT; Phßng TCL§.

 

 

background image

c«ng ty CP…………..

C«ng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

  

Quy chÕ tr¶ l¬ng cho khèi gi¸n tiÕp, phôc vô

Ban hµnh kÌm  theo quyÕt ®Þnh sè …......./Q§-H§QT
Ngµy .......... th¸ng ......... n¨m …… cña H§QT C«ng ty

§Ó ®¶m b¶o nguyªn t¾c ph©n phèi theo lao ®éng, tr¶ l¬ng g¾n víi kÕt qu¶

lao ®éng vµ ®Ó tiÒn l¬ng trë thµnh ®ßn bÈy kÝch thÝch ngêi lao ®éng n©ng cao

n¨ng lùc lµm viÖc, nay ban hµnh quy chÕ tr¶ l¬ng ¸p dông cho khèi qu¶n lý vµ

phôc vô:

Ch

   ¬ng I

Nh÷ng quy ®Þnh chung

§iÒu 1:

 TiÒn l¬ng tr¶ cho c¸n bé, nh©n viªn ®îc x¸c ®Þnh gåm 2 phÇn:

1.1 PhÇn thø nhÊt: TiÒn l¬ng tr¶ cho ngêi lao ®éng theo vÞ trÝ c«ng viÖc ®îc

giao g¾n víi møc ®é phøc t¹p cña c«ng viÖc ®ßi hái; møc ®é hoµn thµnh c«ng

viÖc vµ kÕt qu¶ cuèi cïng cña tõng ngêi, tõng bé phËn víi sè ngµy c«ng, giê c«ng

thùc tÕ ®¹t ®îc. PhÇn nµy kh«ng phô thuéc vµo hÖ sè møc l¬ng ®îc xÕp theo

nghÞ ®Þnh 205/2004/N§-CP ngµy 14/12/2004 cña ChÝnh phñ vµ gäi t¾t lµ l¬ng

vÞ trÝ (

l¬ng mÒm

) cã b¶n híng dÉn ®¸nh gi¸ møc ®é hoµn thµnh c«ng viÖc, b¶n h-

íng dÉn x¸c ®Þnh hÖ sè vÞ trÝ kÌm theo).

1.2 PhÇn thø hai: TiÒn l¬ng tr¶ cho ngêi lao ®éng theo hÖ sè møc l¬ng ®ang

hëng xÕp theo NghÞ ®Þnh sè 205/2004/N§-CP ngµy 14/12/2004 cña chÝnh phñ,

gäi t¾t lµ l¬ng cÊp bËc (l¬ng cøng).

§iÒu 2. C¬ së thùc hiÖn tiÒn l¬ng vÞ trÝ (L¬ng mÒm)

2.1: PhÇn tiÒn l¬ng vÞ trÝ trong quy chÕ nµy ®îc x©y dùng trªn c¬ së néi

dung, tÝnh chÊt vµ møc ®é hoµn thµnh nhiÖm vô cña chøc danh c«ng viÖc.

2.2: Khi ngêi lao ®éng ®îc bè trÝ ®¶m nhiÖm chøc danh g×, c«ng viÖc g×

th× ®îc hëng hÖ sè l¬ng t¬ng øng cña chøc danh, c«ng viÖc ®ã theo ph¬ng ¸n

tiÒn l¬ng vÞ trÝ. Khi cã sù thay ®æi theo chøc danh, c«ng viÖc th× hÖ sè l¬ng vÞ

trÝ còng thay ®æi theo. Trêng hîp ®Æc biÖt do yªu cÇu c«ng t¸c ®îc Tæng gi¸m

®èc ®iÒu ®éng thùc hiÖn c«ng viÖc kh¸c cã tÝnh chÊt t¹m thêi hoÆc kiªm nhiÖm

th× ®îc hëng hÖ sè tiÒn l¬ng vÞ trÝ do Tæng gi¸m ®èc quyÕt ®Þnh.

2.3: ViÖc xÕp l¬ng vÞ trÝ cho nh©n viªn do Héi ®ång l¬ng C«ng ty xem xÐt

®Ò nghÞ Tæng gi¸m ®èc C«ng ty quyÕt ®Þnh. 

§iÒu 3: C¬ së thùc hiÖn tiÒn l¬ng cÊp bËc.

 

background image

HÖ sè tiÒn l¬ng theo nghÞ ®Þnh 205/2004/N§-CP cña ChÝnh phñ lµ c¬ së

®Ó C«ng ty tr¶ l¬ng cÊp bËc vµ thùc hiÖn chi tr¶ c¸c chÕ ®é b¶o hiÓm cho ngêi

lao ®éng theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ, thùc hiÖn c¸c nghÜa vô ®èi víi nhµ níc.

Ch

   ¬ng II

Tæng quü tiÒn l¬ng vµ sö dông quü tiÒn l¬ng

§iÒu 4: Nguån h×nh thµnh tæng quü tiÒn l¬ng.

C¨n cø vµo kÕt qu¶ thùc hiÖn nhiÖm vô s¶n xuÊt, kinh doanh, C«ng ty x¸c

®Þnh nguån quü tiÒn l¬ng thùc hiÖn ®Ó chi tr¶ cho c¸n bé, nh©n viªn bao gåm:

V

th

= (§G

 

x Q

sltt

) + V

pc

 + V

bs

Trong ®ã:

-

V

th

: Tæng quü tiÒn l¬ng thùc hiÖn

-

§G: §¬n gi¸ tiÒn l¬ng cña khèi gi¸n tiÕp, phôc vô (®ång/tÊn).

-

Q

sltt

: S¶n lîng xi m¨ng tiªu thô trong th¸ng (tÊn)

-

V

pc

: C¸c kho¶n phô cÊp l¬ng vµ c¸c chÕ ®é kh¸c (nÕu cã) mµ cha ®îc tÝnh

trong ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng quy ®Þnh.

-

V

bs

: Quü tiÒn l¬ng bæ xung theo chÕ ®é quy ®Þnh cña Nhµ níc (nÕu cã).

§iÒu 5: Sö dông tæng quü tiÒn l¬ng

§Ó ®¶m b¶o tæng quü tiÒn l¬ng kh«ng vît chi so víi quü tiÒn l¬ng ®îc hëng,

tr¸nh t×nh tr¹ng dån chi quü tiÒn l¬ng vµo c¸c th¸ng cuèi n¨m hoÆc ®Ó dù phßng

quü tiÒn l¬ng qu¸ lín cho n¨m sau:

5.1 Quü tiÒn l¬ng tr¶ trùc tiÕp cho c¸n bé, nh©n viªn theo l¬ng thêi gian (tèi

thiÓu b»ng 85% quü tiÒn l¬ng thùc hiÖn).

5.2 TiÒn l¬ng dù phßng vµ thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch u ®·i lao ®éng kh¸c (tèi

®a kh«ng vît qu¸ 15% tæng quü tiÒn l¬ng).

Ch

   ¬ng III

Ph©n phèi tiÒn l¬ng

§iÒu 6: Ph¬ng ph¸p tÝnh l¬ng.

6.1

. Tû träng c¸c phÇn tiÒn l¬ng 

trong tæng quü l¬ng tr¶ trùc tiÕp

hµng th¸ng cho ngêi lao ®éng gåm 2 phÇn nh sau:

- TiÒn l¬ng tr¶ theo hÖ sè l¬ng vÞ trÝ tèi ®a 70% tæng quü tiÒn l¬ng tr¶ trong

th¸ng.

 

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
516
0 trang
0
564
0 trang
0
394
0 trang
0
420
0 trang
0
392
0 trang
0
387
0 trang
0
419
0 trang
0
393
0 trang
0
427
0 trang
0
446
0 trang
0
414
0 trang
0
470
0 trang
0
442
0 trang
0
400
0 trang
0
406
0 trang
0
359
0 trang
0
327
0 trang
0
360
0 trang
0
1143

Bộ tài liệu liên quan

0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
0 tài liệu
0
0
20/12/2018
0 tài liệu
0
0