Tài liệu

BM06-QT14-Thu-giai-quyet-che-do-nghi-viec

22/09/2018
0 trang
0
0
background image

                        Số

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

TP. Nha Trang, ngày…… tháng……năm 2010

Kính gửi

: Ông (Bà) ........................................

THƯ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ NGHỈ VIỆC

Thư Ông (Bà)  ................................,

CÔNG TY CP TƯ VẤN QUẢN LÝ KC24 (sau đây được viết tắt là “Công ty”) xin trân trọng thông báo
với Ông (Bà) là Công ty đã chấp nhận Đơn xin nghỉ việc của Ông (Bà) và Hợp đồng lao động số 
........................................... ký kết giữa Ông (Bà) và Công ty sẽ chấm dứt hiệu lực kể từ ngày
…./…/……. Theo quy định của Luật Lao động và Hợp đồng lao động ký kết giữa Ông (Bà) và Công
ty, Công ty sẽ giải quyết cho Ông (Bà)  những khoản thu nhập và quyền lợi theo chế độ nghỉ việc
như sau:

Trợ cấp thôi việc 

Theo Luật Lao động Việt Nam, người sử dụng lao động có trách nhiệm trả trợ cấp thôi việc đối với
người lao động đã làm việc từ đủ 12 tháng trở lên.

Hợp đồng lao động của Ông (Bà) có hiệu lực từ ngày..............................   Như   vậy,   Ông   (Bà)
được hưởng trợ cấp thôi việc theo qui định của Luật Lao động.

Lương

Ông (Bà) sẽ được trả lương đến hết ngày ......................... dựa trên số ngày làm việc thực tế.

Nghỉ phép năm

Theo Luật lao động, nghỉ phép hàng năm sẽ tính theo năm Dương Lịch (từ ngày 1 tháng 1 đến 31
tháng 12) và được tính như sau: Nhân viên được nghỉ phép cho 1 năm làm việc là 12 ngày. Trong
trường hợp nhân viên không làm đủ 12 tháng trong một năm thì số ngày phép hàng năm sẽ được
tính theo tỷ lệ số tháng làm việc thực tế của nhân viên trong năm đó. Ngày nghỉ phép của tháng
chỉ tính trong trường hợp nhân viên làm hết tháng đó.

Số ngày phép chưa sử dụng của Ông (Bà) trong năm tính đến hết ngày ...............................sẽ
được thanh toán dựa trên tiền lương cơ bản thực tế của Ông (Bà).

Bảng tính tổng thu nhập

Tổng thu nhập liên quan đến việc chấm dứt Hợp đồng lao động của Ông (Bà)  được tính như sau:

Lương cơ bản hàng tháng

(1)

Quy đổi lương cho 1 giờ làm việc

(2) = (1) x 12 tháng : 52 tuần : 6 ngày : 8 giờ

1 Các khoản thu nhập chịu thuế

1.1 Lương tháng 09/2010

(3) = (1)

1.2 Số ngày nghỉ phép còn lại quy đổi ra tiền

(4) = (2) x 8 giờ x … ngày

Professional Consultant & Construction

Page 1 of 3

BM06/QT14

Lần BH: 01

Ngày: 20/09/10

background image

1.3 Phụ cấp công việc tháng 09/2010

(5)

Tổng cộng

(6) = (3) + (4) + (5)

2 Các khoản thu nhập không chịu thuế

Trợ cấp thôi việc

(7)

3 Các khoản khấu trừ

Bảo hiểm xã hội & Bảo hiểm y tế

(8)

4 Thực lĩnh

(9) = (6) + (7) - (8) 

4.1 Đã lĩnh trong tháng 09/2010

(10)

4.2 Số còn lại được lĩnh

(11) = (9) - (10)

Thủ tục thanh toán

Công ty sẽ hoàn tất thủ tục thanh toán những khoản cần thiết vào cuối tháng ……………...

Chấp thuận

Nếu Ông (Bà) đồng ý với các điều khoản và tổng thu nhập liên quan đến việc chấm dứt Hợp đồng
lao động của Ông (Bà) với Công ty, xin vui lòng ký tên và ghi rõ ngày tháng ở phần dưới đây.
Công ty sẽ gửi lại cho Ông (Bà) 01 (một) bản sao của thư này.

Thay mặt CÔNG TY CP TƯ VẤN QUẢN LÝ KC24, tôi gửi lời cảm ơn vì những đóng góp của Ông
(Bà) với Công ty trong thời gian vừa qua.

Trân trọng,

CÔNG TY CP TƯ VẤN QUẢN LÝ KC24

Giám đốc

                                                                       Ks. Nguyễn Ngọc Thành

Tôi đồng ý với các điều khoản và tổng thu nhập như trên đây. Tôi sẽ không có bất kỳ khiếu nại
nào về điều kiện cũng như các khoản thanh toán lương cuối cùng này.

Ký tên

----------------------------------------------------------------
................................            Ngày: 

Professional Consultant & Construction

Page 2 of 3

background image

Professional Consultant & Construction

Page 3 of 3

Mô tả tài liệu

Các bộ luật, bảo hiểm, thuế, thang bảng lương ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

20/09/2018
10 tài liệu
0
7521
18/09/2018
7 tài liệu
0
4350
18/09/2018
2 tài liệu
0
2651
18/09/2018
2 tài liệu
0
1371
18/09/2018
4 tài liệu
0
2432
18/09/2018
10 tài liệu
0
5646
18/09/2018
9 tài liệu
0
5688
18/09/2018
10 tài liệu
0
6545
18/09/2018
10 tài liệu
0
5867
18/09/2018
4 tài liệu
0
2880
18/09/2018
2 tài liệu
0
1402
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
3 tài liệu
0
1961
18/09/2018
5 tài liệu
0
4438
18/09/2018
4 tài liệu
0
2823