Tài liệu

BM06-QT12-Ho-so-truyen-chuan-can

22/09/2018
0 trang
0
0
background image

                        Số

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

1. Điều kiện truyền chuẩn:

1.1. Môi trường:............................................... Điều kiện khác:.............................................

1.2. Hướng dẫn tham khảo (catalogue nhà sản xuất hoặc hướng dẫn nội bộ)...........................

1.3. Thiết bị chuẩn dùng để truyền chuẩn:.............Mã số:......................................................

1.4. Tiêu chuẩn của thiết bị được truyền chuẩn:  Công ty 

     Quốc gia      Quốc tế 

1.5. Phạm vi đo cân cần truyền:.............................................................................................

Giá trị đo nhỏ nhất giữa 2 vạch chia liên tiếp....................................................................

1.6. Giá trị tải chuẩn (đo từ cân điện tử):

X1 - mức 10%.....................X2 - mức 50% ..................... X3 - mức 90%.......................

1.7. Sai số cho phép: tuyệt đối    ...........  g        

tương đối

0,5%

2. Bảng thử tải và thông số truyền:                                                                            ĐVT: gr

Mức 10%= X1

Mức 50%= X2

Mức 90%= X3

Kết

quả

Giá trị đọc trên

cân được

truyền

Sai số

tuyệt

đối

Giá trị đọc

trên cân được

truyền

Sai số

tuyệt

đối

Giá trị đọc

trên cân được

truyền

Sai số

tuyệt

đối

(1.1)

(1.2)

(2.1)

(2.2)

(3.1)

(3.2)

(4)

Lần 1

X11

X11-X1

X21

X21-X2

X31

X31-X3

Professional Consultant & Construction

                      Page 1 of 2

Số:   

HỒ SƠ TRUYỀN CHUẨN CÂN

Mã số: BM06/QT12

Lần ban hành: 01

Ngày: 14/08/2010

Tên thiết bị:

Mã số:

background image

Lần 2

X12

X12-X1

X22

X22-X2

X32

X32-X3

Lần 3

X13

X13-X1

X23

X23-X2

X33

X33-X3

Trung

bình

X

(X11+X12+X13)

3

X1 –X1

(X21+X22+X23)

3

X2 –X2

(X31+X32+X33)

3

X3 –X3

Sai số

tương

đối

= ( X1 –X1)/X1.100%

= (X2 –X2)/X2.100%

= (X3 –X3)/X3.100%

Chỉ dẫn: 

Các giá trị Xij (x=1-3,j=1-3) là giá trị đọc trên cân cần truyền chuẩn khi đặt tải chuẩn lên. Tải chuẩn ở

mỗi mức được cân 3 lần. Ở cột 4 ghi“đạt” khi tất cả các giá trị sai số trên hàng ngang đạt, cân đạt 

chuẩn khi toàn bộ giá trị cột (4) đạt. Khi bỏ tải nếu có 30% số lần thử cân không về vị trí “0” cũng ghi 

không đạt và dán tem “THIẾT BỊ HƯ”. Một trong các giá trị sai số kiểm tra không đạt thì cân không đạt 

chuẩn và phải dán tem “THIẾT BỊ HƯ”.

3. Kết luận:..............................................................................................................................

4. Thời hạn có giá trị: .............................................................................................................

5. Những điều cần lưu ý trong quá trình sử dụng sau này:..................................................

.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

                                                           

TP. Nha Trang, ngày ….. tháng ….. năm …..

                                                                                              Người thực hiện HC

                                                                                               (ký, ghi họ tên)

Professional Consultant & Construction

Page 2 of 2

Mô tả tài liệu

Các bộ luật, bảo hiểm, thuế, thang bảng lương ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

18/09/2018
1 tài liệu
0
1214
18/09/2018
5 tài liệu
0
2362
18/09/2018
3 tài liệu
0
1291
18/09/2018
10 tài liệu
0
3993
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
5 tài liệu
0
2176
18/09/2018
5 tài liệu
0
2115
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
1 tài liệu
0
689
18/09/2018
4 tài liệu
0
2086
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
6 tài liệu
0
5782
18/09/2018
10 tài liệu
0
3764
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
10 tài liệu
0
5390
23/09/2018
10 tài liệu
0
3687