Tài liệu

BM06-QT08-Chuan-Bi-Du-tru-khoi-luong-vat-tu-chinh

22/09/2018
0 trang
0
0
background image

                Số

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

BM06/QT08

Lần ban hành: 01

DỰ TRÙ KHỐI LƯỢNG VẬT TƯ CHÍNH

-

Công trường: ..................................................................................................................

-

Hợp đồng: ......................................................................................................................

-

Ngày lập:........................................................................................................................

TÊN VẬT TƯ

STT

HẠNG MỤC

KL

ĐVT

(A)

(B)

(C)

(D)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Tổng cộng:

Quy đổi:

Đơn vị quy đổi:

Professional Consultant & Construction

background image

                Số

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

Người duyệt

Người lập

Professional Consultant & Construction

Mô tả tài liệu

Các bộ luật, bảo hiểm, thuế, thang bảng lương ...

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

20/09/2018
10 tài liệu
0
7391
18/09/2018
7 tài liệu
0
4294
18/09/2018
2 tài liệu
0
2613
18/09/2018
2 tài liệu
0
1352
18/09/2018
4 tài liệu
0
2397
18/09/2018
10 tài liệu
0
5591
18/09/2018
9 tài liệu
0
5631
18/09/2018
10 tài liệu
0
6458
18/09/2018
4 tài liệu
0
2837
18/09/2018
2 tài liệu
0
1383
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
3 tài liệu
0
1933
18/09/2018
8 tài liệu
0
5685
18/09/2018
5 tài liệu
0
4353
18/09/2018
4 tài liệu
0
2804