Tài liệu

BM06-QT05-Phieu-cong-tac-chuyen-mon.REV01

21/09/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY C  PH N TÁI C U TRÚC DOANH NGHI P VI T

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên,

Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web:

verco.vn 

                                                                                               Hà N i, ngày ……. tháng……n m 2016

ă

Số:   

PHIẾU CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Mã số: BM06/QT05

Lần ban hành: 01

Ngày: 01/04/10

Tháng ……… năm 20……

Họ và tên nhân viên:........................................................

Mã số NV:...............................

Phòng/ bộ phận:..............................................................

Chức danh:.............................

STT

CÔNG VIỆC ĐƯỢC GIAO

NGÀY

BẮT

ĐẦU

NGÀY

KẾT

THÚC

KẾT QUẢ LÀM VIỆC

Tự 

đánh giá 

Đánh giá 1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Tổng cộng điểm đạt được

Điểm bình quân đạt được = tổng điểm đạt được/số hạng mục 

Người thực hiện đánh giá ký tên

 

Ngày tổng kết đánh giá

Ghi chú

:

-  Dựa vào Tiêu chuẩn đánh giá nhân viên, Phần II, Mục: Hoàn thành nhiệm vụ để cho điểm.

-  Phiếu này được cập nhật thường xuyên khi giao việc và ngay sau khi hoàn tất từng công việc.

Professional Consultant & Construction

Mô tả tài liệu

Các bộ luật, bảo hiểm, thuế, thang bảng lương ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

20/09/2018
10 tài liệu
0
7415
18/09/2018
7 tài liệu
0
4303
18/09/2018
2 tài liệu
0
2619
18/09/2018
2 tài liệu
0
1357
18/09/2018
4 tài liệu
0
2404
18/09/2018
9 tài liệu
0
5641
18/09/2018
10 tài liệu
0
6471
18/09/2018
10 tài liệu
0
5818
18/09/2018
4 tài liệu
0
2842
18/09/2018
2 tài liệu
0
1386
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
3 tài liệu
0
1943
18/09/2018
8 tài liệu
0
5700
18/09/2018
5 tài liệu
0
4372
18/09/2018
4 tài liệu
0
2809