Tài liệu

BM06-NSKT Ke hoach phat trien NSKT

21/11/2018
0 trang
0
0
background image

VERCO.JSC               CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

                                     

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                            Điện thoại:0438.533 533 - Fax: 0436.525 808 - Web: verco.vn

Số: ...............                                                               Hà Nội, ngày ............ tháng ............. năm 2017

Vị trí then chốt:

            

 

             

 

             

 

             

 

             

 

             

 

             

 

             

 

             

Nhân sự hiện tại:

            

 

             

 

             

 

             

 

             

 

             

 

             

 

             

 

             

Chức danh:

            

 

             

 

             

 

             

 

             

 

             

 

             

 

             

 

             

Bộ phận/phòng ban:

            

 

             

 

             

 

             

 

             

 

             

 

             

 

             

 

             

1.

NHÂN SỰ KẾ THỪA

Vị

trí

Họ tên

Số

hiệu

Chức

danh

hiện tại

Bộ

Phận/Phòng

Ban

NĂNG LỰC HIỆN CÓ

NĂNG LỰC CẦN PHÁT TRIỂN

Kiến thức

Kỹ năng

Tố chất

Kiến thức

Kỹ năng

Tố chất

1

2

3

Ghi chú:

NHÂN SỰ KẾ THỪA NGAY

2

 

NHÂN SỰ KẾ THỪA SAU 3-6 THÁNG

3

 

NHÂN SỰ TIỀM NĂNG

2.

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NHÂN SỰ KẾ THỪA NĂM ..............

background image

VERCO.JSC               CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

                                     

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                            Điện thoại:0438.533 533 - Fax: 0436.525 808 - Web: verco.vn

Số: ...............                                                               Hà Nội, ngày ............ tháng ............. năm 2017

Vị trí

Mục tiêu

phát triển

(WHY)

Nội dung đào tạo (WHAT)

Hình thức đào tạo (HOW)

Thời gian

đào tạo

Ngân sách

Kiến thức

Kỹ năng

Kiến thức

Kỹ năng

1

2

3

Người đề xuất:

Ngày:

Phòng Nhân sự:

Ngày: 

Ban Tổng Giám Đốc

Ngày:

Mô tả tài liệu

Quy trình tuyển dụng bao gồm mẫu biểu các bước tuyển dụng, hệ thống các bài test tuyển dụng và hướng dẫn hoạch định nhân sự.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
10 tài liệu
0
8460