Tài liệu

BM05_Mau_don_xin_nghi_huong_tro_cap_mot_lan

21/12/2018
0 trang
0
0
background image

 Mẫu 12

CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC HƯỞNG TRỢ CẤP BẢO HIỂM XàHỘI MỘT LẦN 

      

Kính gởiHiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ 

     Đồng kính gởi: Giám đốc Bảo hiểm xã hội Thành phố Cần Thơ

Tôi tên:
Ngày sinh:
Nơi sinh:
Chức danh, chức vụ (công việc đang làm):

Đơn vị công tác:
Nay tôi làm đơn này kính xin các cơ quan chức năng xem xét giải quyết cho tôi được 

nghỉ việc hưởng trợ cấp BHXH một lần.

Lý do nghỉ việc:

Thời gian bắt đầu nghỉ việc:
Địa chỉ sau khi nghỉ việc:
Xin chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào.

Cần Thơ, ngày       tháng        năm 

Người làm đơn.

 Ký tên

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
545
0 trang
0
590
0 trang
0
417
0 trang
0
449
0 trang
0
410
0 trang
0
411
0 trang
0
450
0 trang
0
421
0 trang
0
463
0 trang
0
475
0 trang
0
456
0 trang
0
501
0 trang
0
478
0 trang
0
419
0 trang
0
434
0 trang
0
387
0 trang
0
354
0 trang
0
391
0 trang
0
1220

Bộ tài liệu liên quan

0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
0 tài liệu
0
0
20/12/2018
0 tài liệu
0
0