Tài liệu

BM05-QT14-Bang-cam-ket-thoi-viec

22/09/2018
0 trang
0
0
background image

                        Số

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

BẢN CAM KẾT NGHỈ VIỆC

Mã số: BM05/QT14

Lần ban hành: 01

Ngày: 20/09/10

Kính gửi

 Ban Giám đốc

Phòng Hành Chính – Nhân Sự

CÔNG TY CP TƯ VẤN QUẢN LÝ KC24

-

Căn cứ đơn xin nghỉ việc ngày ____/______/_____ đã được Giám đốc duyệt chấp thuận.

-

Căn cứ Thư giải quyết chế độ nghỉ việc của Ông (Bà).............................................. đã ký.

Tôi tên là: ......................................................................................................................

Ngày

 

sinh:

 

.................................................................................................................................................

CMND số:............................. cấp ngày: ........................ tại: ...........................................

Là nhân viên thuộc phòng ban: .......................................................................................

Sau khi nghỉ việc, tôi cam kết không sử dụng thông tin của Công ty cho các cá nhân, tổ

chức bên ngoài gây ảnh hưởng bất lợi đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về sự cam kết nêu trên.

TP. Nha Trang, ngày.......tháng......năm 201....

Người cam kết

(Ký & ghi rõ họ tên)

........................................

Nơi nhận:

-

Như trên

-

Lưu 

Professional Consultant & Construction

Mô tả tài liệu

Các bộ luật, bảo hiểm, thuế, thang bảng lương ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

20/09/2018
10 tài liệu
0
7391
18/09/2018
7 tài liệu
0
4294
18/09/2018
2 tài liệu
0
2613
18/09/2018
2 tài liệu
0
1352
18/09/2018
4 tài liệu
0
2397
18/09/2018
10 tài liệu
0
5591
18/09/2018
9 tài liệu
0
5633
18/09/2018
10 tài liệu
0
6458
18/09/2018
10 tài liệu
0
5800
18/09/2018
4 tài liệu
0
2837
18/09/2018
2 tài liệu
0
1383
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
3 tài liệu
0
1933
18/09/2018
5 tài liệu
0
4356
18/09/2018
4 tài liệu
0
2804