Tài liệu

BM05-QT12-Ho-so-truyen-chuan-thuoc-do

22/09/2018
0 trang
0
0
background image

                        Số

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

1. Điều kiện truyền chuẩn:

1.1. Môi trường:........................................................ Điều kiện khác:

.........................................................................

1.2. Hướng dẫn tham khảo (catalogue nhà sản xuất hoặc hướng dẫn nội bộ) 

................................................................

1.3. Thiết bị chuẩn dùng để truyền chuẩn:.............................................. Mã số:

......................................................................................................

1.4. Tiêu chuẩn của thiết bị được truyền chuẩn:        Công ty 

           Quốc gia 

 

        Quốc tế  

1.5. Phạm vi đo của thước được truyền: 

100 cm (1m)  

Độ dài vạch chia liên tiếp nhỏ nhất: 

1mm

1.6.

Sai số cho phép:           Tuyệt đối  : 

2mm

             Tương đối : 

1,5%

2. Bảng thử nghiệm đo và thông số truyền:

STT

VẬT ĐO

VỊTRÍ 0

VỊ TRÍ 300 mm

VỊ TRÍ 600 mm

VỊ TRÍ 1000 mm

(1)

Thước chuẩn

300 

600 

1000 

(2)

Lần 1

0

X11

X21

X31

(3)

Lần 2

0

X12

X22

X32

(4)

Lần 3

0

X13

X23

X33

(5)

((2)+(3)+(4))/3-(1)

0

Y1

Y2

Y3

(6)

Sai số tương đối

0%

(Y1/300).100%

(Y2/600).100%

(Y2/1000).100%

(7)

Kết quả

Chỉ dẫn:

Các giá trị X11, X12, X13 là giá trị 300mm trên thước được truyền đọc trên thước chuẩn. 
Các giá trị X21, X22, X23 là giá trị 600mm trên thước được truyền đọc trên thước chuẩn.
Các giá trị X31, X32, X33 là giá trị 1000mm trên thước được truyền đọc trên thước chuẩn.
Y1, Y2, Y3 là sai số tuyệt đối trung bình đem so sánh với 2mm – nếu dao động trong +/- 2mm là 
đạt.
Cột (6) tính sai số tương đối nếu nhỏ hơn 0,5% thì kết quả là đạt.
Nếu tất cả các giá trị trong (5) và (6) đạt thì thước đạt yêu cầu và dán tem “đã chuẩn”, ngược lại 
chỉ có 1 giá trị không đạt thước sẽ bị đánh dấu “thiết bị hư” và loại ra để tránh sử dụng nhầm lẫn.
(7) ghi kết quả “đạt” nếu (5) và (6) nằm trong yêu cầu của 1.6

Professional Consultant & Construction

          Page 1 of 2

Số:   

HỒ SƠ TRUYỀN CHUẨN THƯỚC ĐO

Mã số: BM05/QT12

Lần ban hành: 01

Ngày: 14/08/2010

Tên thiết bị:

Mã số:

background image

3. Kết luận: 

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

4. Thời hạn của giá trị: 

.....................................................................................................................................................

5. Những điều cần lưu ý trong quá trình sử dụng sau này:

.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

                                          

TP. Nha Trang, ngày ……… tháng ……… năm ………..

Người thực hiện hiệu chuẩn

  

(ký, ghi họ tên)

Professional Consultant & Construction

Page 2 of 2

Mô tả tài liệu

Các bộ luật, bảo hiểm, thuế, thang bảng lương ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

18/09/2018
1 tài liệu
0
2849
18/09/2018
5 tài liệu
0
3543
18/09/2018
3 tài liệu
0
2027
18/09/2018
10 tài liệu
0
6536
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
5 tài liệu
0
3443
18/09/2018
5 tài liệu
0
3235
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
1 tài liệu
0
1099
18/09/2018
4 tài liệu
0
3176
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
6 tài liệu
0
9429
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
10 tài liệu
0
9053
23/09/2018
10 tài liệu
0
5800
18/09/2018
10 tài liệu
0
5971
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
0 tài liệu
0
0