Tài liệu

BM05-QT10-Danh-muc-kiem-tra-cong-tac-betong

22/09/2018
0 trang
0
0
background image

                Số

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

S

N

HẠNG

MỤC

Item

M
Ã
 
S

C
o
d
e

S

AI

S

To

le

ra

nc

e

VỊ

T


1/

Lo

ca

ti

on

1

VỊ

TR

Í

2/

Lo

ca

tio

n
2

VỊ

TR

Í

3/

Lo

ca

tio

n
3

VỊ

TR

Í

4/

Loc

ati

on

4

G
H
I
 
C
H
Ú

K
.

N
g

K
ý

K
.

N
g

K
ý

K
.

N
g

K
ý

K
.

N
g

K
ý

1 Độ   lệch

của   các
mặt
phẳng   và
các
đường
cắt   nhau
của   các
mặt
phẳng đó
so   với
phương
thẳng
đứng
hoặc
chiều

3
.
3
.
1

Professional Consultant & Construction

                Page 1 of 2

DANH MỤC KIỂM TRA

Hạng mục/

Item: 

CÔNG TÁC BÊ TÔNG    

INSPECTION CHECKLIST

                               / 

CONCRETE

Tiêu chuẩn nghiệm thu TCVN 5593 : 1991

Công trường/

Project

: .........................

(Các chi tiết khác, xin tham khảo Tiêu chuẩn tương ứng)

Khu vực/

Area

: ...................................

BM05/QT10
Lần ban hành: 01

background image

nghiêng thiết kế, tính cho toàn bộ chiều
cao kết cấu:
a/  Đối với móng

+/- 20mm

b/   Đối   với   tường   đổ   trong   khuôn   cố
định

+/- 15mm

c/ Đối với cột khung nhà nối liền nhau
bằng dầm cầu trục hoặc dằm liên kết và
cột đỡ sàn liền khối.

+/-

10mm

2

Sai lệch của mặt bê tông với mặt phẳng
ngang:

3.3.2

-   Tính   cho   1m   mặt   phẳng   về   bất   cứ
hướng nào

5 mm

-

 Cho toàn bộ công trình

20 mm

3

Sai lệch cục bộ của mặt phẳng bê tong
trên cùng  so  với thiế kế  khi kiểm tra
bằng   thước   dài   2m   áp   sát   vào   mặt
bêtông

3.3.3

+/-

5 mm

4

Sai lệch trong công tác đặt bulông neo:

3.3.7

a/Trên mặt bằng trong phạm vi cột

5 mm

b/ Trên mặt bằng ngoài phạm vi cột

10 mm

c/ Theo chiều cao

+/- 20 mm

5

Sai lệch về cao trình của bề mặt và các
chi tiết chờ dùng để làm gối tựa cho các
cốt thép hoặc cột bêtông cốt thép lắp
ghép vào các cấu kiện khác.

3.3.8

- 5 mm

6

Chênh   lệch   về   cao   trình   giữa   2   mặt
phẳng tiếp giáp tại mối nối của chúng.

3.3.9

3 mm

7

Độ sụt của bêtông:

- Kết cấu trung bình, đổ tay tại chỗ

20 mm 

-> 40mm

- Đổ bằng bơm

120 -> 200 mm

8

Cường độ bêtông theo quy định

Không nhỏ hơn

Professional Consultant & Construction

Page 2 of 2

background image

9

Mạch ngừng thi công bêtông

Theo quy định

 

Ghi chú:

 

 

 

 

 

  - Kiểm tra lần 1:

Đạt: 

X

Vị trí 1: .................................................

 

 

 

Không đạt: 

O

Vị trí 2: .................................................

 

  - Kiểm tra lần 2:

Đạt: 

Vị trí 3: .................................................

CHT CT/

Site Manager

 

 

 

  Vị trí 4: .................................................

Professional Consultant & Construction

Page 3 of 2

Mô tả tài liệu

Các bộ luật, bảo hiểm, thuế, thang bảng lương ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

Bộ tài liệu liên quan

20/09/2018
10 tài liệu
0
7418
18/09/2018
7 tài liệu
0
4303
18/09/2018
2 tài liệu
0
2620
18/09/2018
2 tài liệu
0
1357
18/09/2018
4 tài liệu
0
2404
18/09/2018
10 tài liệu
0
5604
18/09/2018
9 tài liệu
0
5641
18/09/2018
10 tài liệu
0
6475
18/09/2018
10 tài liệu
0
5819
18/09/2018
4 tài liệu
0
2842
18/09/2018
2 tài liệu
0
1387
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
3 tài liệu
0
1946
18/09/2018
8 tài liệu
0
5703
18/09/2018
5 tài liệu
0
4372
18/09/2018
4 tài liệu
0
2809