Tài liệu

BM05-QT07-Phieu-de-xuat-vat-tu.REV01 - Copy

22/09/2018
0 trang
0
0
background image

                Số

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

PHIẾU ĐỀ XUẤT VẬT TƯ

(DÀNH CHO THẦU PHỤ HOẶC ĐỘI THI CÔNG CÔNG TRƯỜNG)

Người yêu cầu:.........................................................................Hạng mục:..........................................

Vật tư có vào ngày:.............................................................................................................................

Khu vực thi công.:...............................................................................................................................

STT

TÊN VẬT TƯ

ĐƠN VỊ

TÍNH

SỐ LƯỢNG

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

GHI CHÚ

                                                                                   TP. Nha Trang, ngày..…tháng……năm……...

  Giám Đốc duyệt                              Người kiểm tra                             Người yêu cầu

                                  

                         

PHIẾU ĐỀ XUẤT VẬT TƯ

(DÀNH CHO THẦU PHỤ HOẶC ĐỘI THI CÔNG CÔNG TRƯỜNG)

Người yêu cầu:.........................................................................Hạng mục:..........................................

Vật tư có vào ngày:.............................................................................................................................

Khu vực thi công.:...............................................................................................................................

STT

TÊN VẬT TƯ

ĐƠN VỊ

TÍNH

SỐ LƯỢNG

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

GHI CHÚ

                                                                                   TP. Nha Trang, ngày..…tháng……năm……...

  Giám Đốc duyệt                              Người kiểm tra                             Người yêu cầu

Mô tả tài liệu

Các bộ luật, bảo hiểm, thuế, thang bảng lương ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

20/09/2018
10 tài liệu
0
7495
18/09/2018
7 tài liệu
0
4344
18/09/2018
2 tài liệu
0
2645
18/09/2018
2 tài liệu
0
1367
18/09/2018
4 tài liệu
0
2424
18/09/2018
10 tài liệu
0
5635
18/09/2018
9 tài liệu
0
5674
18/09/2018
10 tài liệu
0
5860
18/09/2018
4 tài liệu
0
2871
18/09/2018
2 tài liệu
0
1400
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
3 tài liệu
0
1958
18/09/2018
8 tài liệu
0
5734
18/09/2018
5 tài liệu
0
4419
18/09/2018
4 tài liệu
0
2820