Tài liệu

BM05-QT05-Ke-hoach-dao-tao.REV01

21/09/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY C  PH N TÁI C U TRÚC DOANH NGHI P VI T

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên,

Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web:

verco.vn 

                                                                                               Hà N i, ngày ……. tháng……n m 2016

ă

Số:

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO

Phòng/ Bộ phận:...................................................................................

Mã số: BM05/QT05

Lần ban hành: 01

Ngày: 01/04/10

Professional Consultant & Construction

background image

STT

HỌ VÀ TÊN

MàSỐ

CHỨC DANH 

CÔNG

TÁC 

HIỆN NAY

NGHIỆP VỤ YÊU CẦU

ĐÀO TẠO

HÌNH THỨC ĐÀO TẠO

GHI CHÚ

CÔNG TY

ĐÀ

O

TẠ

O

TỰ 

ĐÀO

TẠO

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6.1)

(6.2)

(7)

Ngày . . . . tháng . . . . năm 20……

Ngày . . . . tháng . . . . năm 20……

Ngày . . . . tháng . . . . năm 20……

Trưởng phòng/ bộ phận

Trưởng phòng HC - NS

Ban Giám đốc

Professional Consultant & Construction

Page 2 of 2

Mô tả tài liệu

Các bộ luật, bảo hiểm, thuế, thang bảng lương ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

20/09/2018
10 tài liệu
0
7409
18/09/2018
7 tài liệu
0
4300
18/09/2018
2 tài liệu
0
2619
18/09/2018
2 tài liệu
0
1355
18/09/2018
4 tài liệu
0
2403
18/09/2018
9 tài liệu
0
5641
18/09/2018
10 tài liệu
0
6471
18/09/2018
10 tài liệu
0
5817
18/09/2018
4 tài liệu
0
2842
18/09/2018
2 tài liệu
0
1386
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
3 tài liệu
0
1943
18/09/2018
8 tài liệu
0
5700
18/09/2018
5 tài liệu
0
4372
18/09/2018
4 tài liệu
0
2809