Tài liệu

BM05-QT01-Danh-sach-phan-phoi-tai-lieu

21/09/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY C  PH N TÁI C U TRÚC DOANH NGHI P VI T

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên,

Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web:

verco.vn 

                                                                                               Hà N i, ngày ……. tháng……n m 2016

ă

Số:   

      DANH SÁCH PHÂN PHỐI TÀI LIỆU

Mã số: BM05/QT01

Lần ban hành: 01

Ngày: 14/08/2010

Tên tài liệu:

Số hiệu:

STT

HỌ VÀ TÊN

BỘ PHẬN

LẦN BAN HÀNH 1

LẦN BAN HÀNH 2

LẦN BAN HÀNH 3

GHI CHÚ

NHẬN

TRẢ

NHẬN

TRẢ

NHẬN

TRẢ

Ngày

Ngày

Ngày

Ngày

Ngày

Ngày

Professional Consultant & Construction

background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY C  PH N TÁI C U TRÚC DOANH NGHI P VI T

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên,

Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web:

verco.vn 

                                                                                               Hà N i, ngày ……. tháng……n m 2016

ă

Professional Consultant & Construction

Mô tả tài liệu

Các bộ luật, bảo hiểm, thuế, thang bảng lương ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

20/09/2018
10 tài liệu
0
4499
18/09/2018
2 tài liệu
0
1740
18/09/2018
2 tài liệu
0
842
18/09/2018
4 tài liệu
0
1473
18/09/2018
10 tài liệu
0
3703
18/09/2018
9 tài liệu
0
3546
18/09/2018
10 tài liệu
0
3829
18/09/2018
10 tài liệu
0
3701
18/09/2018
4 tài liệu
0
1802
18/09/2018
2 tài liệu
0
862
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
3 tài liệu
0
1219
18/09/2018
8 tài liệu
0
3975
18/09/2018
5 tài liệu
0
2135
18/09/2018
4 tài liệu
0
1809