Tài liệu

BM04_Mau_don_xin_thuyen_chuyen_cong_tac

21/12/2018
0 trang
0
0
background image

Mẫu số 9

CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..............., ngày ......... tháng ....... năm 200....

ĐƠN XIN THUYÊN CHUYỂN

Kính gửi: ................................................................................

..................................................................................

Tôi tên: ....................................................... Nam (nữ) ...................................
Sinh ngày: ...................tháng  .................... năm ............................................
Nơi sinh: xã ............................. huyện.......................... tỉnh..........................
Quê quán: ................................. huyện ......................... tỉnh..........................
Hộ khẩu thường trú: .......................................................................................
Hiện đang công tác tại: ...................................................................................
Nhiệm vụ: ................................Ngày vào ngành.............................................
Thâm niên tại đơn vị: ...............năm, ngạch lương.............. hệ số ..................
Trình độ văn hóa: .............................. trình độ chuyên môn...........................
Hệ đào tạo: .......................Môn: ..............................Năm tốt nghiệp...............
Xếp loại thi đua cuối năm: .............................................................................
Quá trình công tác: 
* Từ năm: ........................đến năm..........................Xếp loại: ........................
* Từ năm: ........................đến năm..........................Xếp loại: ........................
* Từ năm: ........................đến năm..........................Xếp loại: ........................
Nay tôi làm đơn này xin các cấp lãnh đạo xét giải quyết cho tôi được thuyên

chuyển đến ........................................................................xã....................................
huyện...........................................tỉnh........................................................................

Lý do: ............................................................................................................
........................................................................................................................
Nếu được chấp thuận tôi hứa chấp hành tốt mọi sự phân công nơi đơn vị

mới.

Ý kiến đơn vị quản lý

Ý kiến đơn vị tiếp nhận

Người viết dơn

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
497
0 trang
0
541
0 trang
0
373
0 trang
0
399
0 trang
0
364
0 trang
0
366
0 trang
0
405
0 trang
0
370
0 trang
0
406
0 trang
0
424
0 trang
0
393
0 trang
0
444
0 trang
0
419
0 trang
0
379
0 trang
0
389
0 trang
0
333
0 trang
0
303
0 trang
0
344
0 trang
0
1100

Bộ tài liệu liên quan

0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
0 tài liệu
0
0
20/12/2018
0 tài liệu
0
0