Tài liệu

BM04-QT14-Bien-ban-ban-giao-tai-san-cong-cu.REV01

22/09/2018
0 trang
0
0
background image

                        Số

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

Số:   

BIÊN BẢN BÀN GIAO TÀI SẢN, CÔNG CỤ

Mã số: BM04/QT14

Lần ban hành: 01

Ngày: 20/09/10

Hôm nay, ngày...../...../201..., tại Văn phòng CÔNG TY CP TƯ VẤN QUẢN LÝ KC24, chúng

tôi gồm:
NGƯỜI BÀN GIAO:.....................................................

Phòng/ Bộ phận:................................

NGƯỜI NHẬN BÀN GIAO:............................................

Phòng/ Bộ phận:................................

Lý do bàn giao:.........................................................................................................................
................................................................................................................................................
Cùng bàn giao tài sản, công cụ với nội dung như sau:

STT

MàTÀI SẢN

CÔNG CỤ

TÊN TÀI SẢN

CÔNG CỤ

ĐƠN VỊ

SỐ

LƯỢNG

TÌNH TRẠNG

Professional Consultant & Construction

Page 1 of 2

background image

Người bàn giao cam đoan rằng toàn bộ tài sản, công cụ đã được bàn giao đầy đủ. Biên

bản được lập thành 03 bản, mỗi bên giữ một bản và Trưởng phòng HC - NS giữ 1 bản./.

Người bàn giao

(Ký và ghi rõ họ tên)

...................................

Người nhận bàn giao

(Ký và ghi rõ họ tên)

..................................

Trưởng bộ phận xác nhận

(Ký và ghi rõ họ tên)

....................................

Professional Consultant & Construction

Page 2 of 2

Mô tả tài liệu

Các bộ luật, bảo hiểm, thuế, thang bảng lương ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

20/09/2018
10 tài liệu
0
6628
18/09/2018
7 tài liệu
0
3855
18/09/2018
2 tài liệu
0
2415
18/09/2018
2 tài liệu
0
1202
18/09/2018
4 tài liệu
0
2135
18/09/2018
10 tài liệu
0
5054
18/09/2018
9 tài liệu
0
5016
18/09/2018
10 tài liệu
0
5668
18/09/2018
10 tài liệu
0
5220
18/09/2018
4 tài liệu
0
2542
18/09/2018
2 tài liệu
0
1246
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
3 tài liệu
0
1697
18/09/2018
5 tài liệu
0
3542
18/09/2018
4 tài liệu
0
2546