Tài liệu

BM04-QT12-Phieu-bao-thiet-bi-do-luong-khong-chinh-xac

22/09/2018
0 trang
0
0
background image

                        Số

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

Số:   

PHIẾU BÁO THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG

KHÔNG CHÍNH XÁC

Mã số: BM04/QT12

Lần ban hành: 01

Ngày: 14/08/2010

1. Đơn vị:................................................................................................................................

2. Tên thiết bị: ........................................................................Mã số:...................................

................................................................................................

3. Thiết bị đo không chính xác từ ngày: ..............................................................................

4.

Mô tả sự đo không chính xác (nếu cần):

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

5. Đề nghị nhân viên của đơn vị sử dụng thiết bị trên không dùng thiết bị này vào 

mục đích đo lường:

6. Các sản phẩm/công đoạn sản phẩm có thể bị ảnh hưởng:

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

7. Biện pháp xử :

 Cô lập vùng sản phẩm có thể bị ảnh hưởng, từ ngày ……………….… đến ngày ………………….

 Xử lý khác:

  

  

  

Đề nghị Giám đốc cho:

 Thực hiện hiệu chuẩn lại. 
  Loại bỏ thiết bị và mua mới.

TP. Nha Trang, ngày ……. tháng ……. năm …….

            NGƯỜI LẬP PHIẾU

                                     GIÁM ĐỐC PHÊ DUYỆT

Professional Consultant & Construction

Mô tả tài liệu

Các bộ luật, bảo hiểm, thuế, thang bảng lương ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

18/09/2018
1 tài liệu
0
2499
18/09/2018
5 tài liệu
0
3380
18/09/2018
3 tài liệu
0
1909
18/09/2018
10 tài liệu
0
6151
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
5 tài liệu
0
3225
18/09/2018
5 tài liệu
0
3068
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
1 tài liệu
0
1046
18/09/2018
4 tài liệu
0
2995
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
6 tài liệu
0
8860
18/09/2018
10 tài liệu
0
5650
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
10 tài liệu
0
8498
23/09/2018
10 tài liệu
0
5448