Tài liệu

BM04-QT06-Phieu-khao-sat-y-kien-cua-khach-hang

21/09/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

Số:   

PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN CỦA KHÁCH HÀNG

CLIENT SATISFACTION SURVEY

Mã số: BM04/QT06

Lần ban hành: 01

Ngày: 14/08/10

Tên khách hàng/

Client

:

.............................................................................................................

Địa chỉ/ 

Address

:.......................................................................................................................

Điện thoại/

Tel

:....................................................................  Fax:............................................

Người đại diện/

Representative

: ...........................................Chức vụ/

Position

:..............................

1. Chất lượng thi công/

Work quality

 

a.

Bê tông cốt thép/

Reinforced concrete work

   Đạt/

Satisfation 

                   

   

 Không đạt/

Non-satisfaction

b.

Hồ ( xây, tô, ốp, lát … )/

 

Brickwork, plastering, tiling

 )

 

 Cao/

High 

                   

 Khá/

Above average

                          

 Trung bình/

Average

           Thấp/

Low

c.

Mộc (làm trần, vách, cửa gỗ )/

Joinery (

Suspended Ceiling, partition walls, aluminiu and wooden

doors and windows

)

 Cao/

High  

                                             

 Khá/

Above average

   

 Trung bình/

Average

         Thấp/

Low

d.

Sơn nước/

Emulsion paint

 

 Cao/

High 

                                           

 Khá/

Above average

  

 Trung bình/

Average

 Thấp/

Low

e.

Sơn dầu, vecni/ 

Enamel paint, varnishing

 

 Cao/

High    

                                   

 Khá/

Above average

  

 Trung bình/

Average

    

 Thấp/

Low

f.

Điện/

Electrical

 Cao/

High    

                                         

 Khá/

Above average

  

 Trung bình/

Average

           Thấp/

Low

g.

Nước/

Plumbing and drainage

 Cao/

High 

                                       

 Khá/

Above average

 Trung bình/

Average

          Thấp/

Low

2.

Tiến độ thi công/

Time Schedule

 Nhanh /

 

Ahead of schedule

 Đúng tiến độ /

On schedule

 Chậm / 

Behind of Schedule.

              

 Ý kiến khác/

Other:

 

...........................................................................................................................................

Professional Consultant & Construction

Page 1 of 3

background image

...........................................................................................................................................

3. Cách thức xử lí các phát sinh/

The response to change orders

  Vượt yêu cầu/ 

Above requirements

   

 Đạt yêu cầu / 

Acceptable 

  Chưa đạt yêu cầu /

Not acceptable

 Ý kiếnkhác/

Other 

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

4. Việc xử lí các ý kiến (nếu có)/ 

Follow-up actions to Client’s requirements (if any)

 Đáp ứng yêu cầu/ 

Positive 

 

 Chưa đáp ứng yêu cầu/ 

Negative

  Ý kiến khác/

Other:

 

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

5. Tinh thần làm việc của Ban chỉ huy Công trường và các kỹ sư  Giám sát/ 

Attitude of Site Manager

and Supervisors

 Rất tích cực/

Positive  

 Trung bình/

Acceptable

 Không tích cực /

Not positive

 Ý kiến khác/

Other

6. Thái độ cư xử của Ban chỉ huy Công trường và các kỹ sư  Giám sát / 

Manner of Site Manager and

Supervisors.

 Hòa nhã và hợp tác /

Polite and cooperative

 

 Đôi khi không được hòa nhã và hợp

tác/

 

Sometimes   not   polite   and

cooperative

 Thiếu hòa nhã và hợp tác /

Not satisfactory

 

 Ý kiến khác/

Other: 

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

7. Trình độ Quản lý của Ban chỉ huy Công trường và các kỹ sư  Giám sát/ 

Management ability of Site

Manager and Supervisors

 Giỏi/

High

            

           

 Khá/ 

Above average 

 Trung bình/

Average  

          Yếu/ 

Low

8. Trình độ Kỹ thuật của Ban chỉ huy Công trường và các kỹ sư  Giám sát/ 

Technical ability of Site

Manager and Supervisors

 Giỏi/

High

            

             

 Khá/ 

Above average 

 Trung bình/

Average  

      

 Yếu/ 

Low

9. Kỹ năng, tay nghề của đội ngũ Công nhân/ 

Workmanship of workers

 

 Giỏi/

High

            

             

 Khá/ 

Above average 

 Trung bình/

Average  

         Yếu/ 

Low

Professional Consultant & Construction

Page 2 of 3

background image

10. Tinh thần làm việc của đội ngũ Công nhân/ 

Workers’attitude

 Rất tích cực/

Positive  

            

 Trung bình/

Acceptable

     Không tích cực / 

Negative

            Ý kiến khác/

Other: 

...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................  

11. Các góp ý khác/ 

Other comments:

...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

 

                                   

12. Những khách hàng mới mà Quí khách hoan hỉ giới thiệu cho Công ty KC24/

 Potential clients you

would be willing to introduce to KC24

STT

No

TÊN KHÁCH HÀNG MỚI

Potential client

ĐỊA CHỈ

Address

ĐIỆN THOẠI

Tel

Fax

Ngày / 

Date

......... / …… / ………………

Ký tên và đóng dấu / 

Signed and stamped

Professional Consultant & Construction

Page 3 of 3

Mô tả tài liệu

Các bộ luật, bảo hiểm, thuế, thang bảng lương ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

20/09/2018
10 tài liệu
0
7468
18/09/2018
7 tài liệu
0
4329
18/09/2018
2 tài liệu
0
2638
18/09/2018
2 tài liệu
0
1362
18/09/2018
4 tài liệu
0
2416
18/09/2018
10 tài liệu
0
5622
18/09/2018
10 tài liệu
0
6507
18/09/2018
10 tài liệu
0
5846
18/09/2018
4 tài liệu
0
2856
18/09/2018
2 tài liệu
0
1392
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
3 tài liệu
0
1955
18/09/2018
8 tài liệu
0
5726
18/09/2018
5 tài liệu
0
4400
18/09/2018
4 tài liệu
0
2817