Tài liệu

BM04-QT05-Phieu-theo-doi-dao-tao.REV01

21/09/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY C  PH N TÁI C U TRÚC DOANH NGHI P VI T

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên,

Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web:

verco.vn 

                                                                                               Hà N i, ngày ……. tháng……n m 2016

ă

Số:

PHIẾU THEO DÕI ĐÀO TẠO

Mã số: BM04/QT05

Lần ban hành: 01

Ngày: 01/04/10

Họ và tên: ............................................

Chức vụ: ......................

Phòng/ Bộ phận: ....................

Ngày vào Công ty: .............................

Phần I: CÔNG TY ĐÀO TẠO TRONG QUÁ TRÌNH HỌC VIỆC VÀ THỬ VIỆC

(Phần này sẽ ghi hồ sơ sau quá trình thử việc)

S
T
T

NỘI DUNG

ĐÀO TẠO

NGƯỜI

ĐÀO TẠO

NGÀY TRONG THÁNG

GHI

CHÚ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

0

1

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

2

0

2

1

2

2

2

3

2

4

2

5

2

6

2

7

2

8

2

9

3

0

3

1

Professional Consultant & Construction

Page 1 of 4

background image

Professional Consultant & Construction

Page 2 of 4

background image

Họ tên nhân viên

Ngày … tháng … năm 20 …

Người quản lý trực tiếp

Ngày … tháng … năm 20 …

Phần II: HỒ SƠ ĐÀO TẠO CÁ NHÂN

(Phần này sẽ ghi hồ sơ cá nhân đó đã tham dự các khóa đào tạo nào)

STT

NỘI DUNG 

ĐÀO TẠO

NƠI ĐÀO TẠO

THỜI GIAN 

ĐÀO TẠO

HÌNH THỨC 

ĐÀO TẠO

VĂN BẰNG,

CHỨNG CHỈ

(Nếu có)

SỐ VĂN

BẰNG

CHỨNG

CHỈ

(Nếu có) 

GHI CHÚ

Từ 

Đến

thuyết

Thực
hành

(1)

(2)

(3)

(4.1)

(4.2)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Professional Consultant & Construction

Page 3 of 4

Mô tả tài liệu

Các bộ luật, bảo hiểm, thuế, thang bảng lương ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

20/09/2018
10 tài liệu
0
7494
18/09/2018
7 tài liệu
0
4344
18/09/2018
2 tài liệu
0
2645
18/09/2018
2 tài liệu
0
1367
18/09/2018
4 tài liệu
0
2423
18/09/2018
9 tài liệu
0
5674
18/09/2018
10 tài liệu
0
6521
18/09/2018
10 tài liệu
0
5860
18/09/2018
4 tài liệu
0
2870
18/09/2018
2 tài liệu
0
1400
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
3 tài liệu
0
1958
18/09/2018
8 tài liệu
0
5734
18/09/2018
5 tài liệu
0
4418
18/09/2018
4 tài liệu
0
2820