Tài liệu

BM04-QT04-Bao-cao-nhan-thuc-cuoc-hop

21/09/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY C  PH N TÁI C U TRÚC DOANH NGHI P VI T

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên,

Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web:

verco.vn 

                                                                                               Hà N i, ngày ……. tháng……n m 2016

ă

Số:   

BÁO CÁO NHẬN THỨC CUỘC HỌP

Ngày:……/……./……………

Mã số: BM04/QT04

Lần ban hành: 02

Ngày: 14/02/11

Kính gửi

Ban Giám đốc
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN QUẢN LÝ XÂY DỰNG KC24

Họ và tên:

Chức vụ:

Phòng/ Bộ phận:

Báo cáo 
cho:

Trực tiếp:

Gián tiếp:

Báo cáo nhận thức 
cuộc họp:

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

Professional Consultant & Construction

Page 1 of 3

background image

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

Những công việc 
đã, đang và sẽ thực 
hiện kèm thời gian 
hoàn thành:

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

Professional Consultant & Construction

Page 2 of 3

background image

.......................................................................................................

.......................................................................................................

Những đề xuất & 
Kiến nghị:

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

Ý KIẾN CỦA LÃNH ĐẠO

..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................

NGƯỜI BÁO CÁO

(Ký & ghi rõ họ tên)

Professional Consultant & Construction

Page 3 of 3

Mô tả tài liệu

Các bộ luật, bảo hiểm, thuế, thang bảng lương ...

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

20/09/2018
10 tài liệu
0
7479
18/09/2018
7 tài liệu
0
4338
18/09/2018
2 tài liệu
0
2640
18/09/2018
2 tài liệu
0
1363
18/09/2018
10 tài liệu
0
5630
18/09/2018
9 tài liệu
0
5670
18/09/2018
10 tài liệu
0
6520
18/09/2018
10 tài liệu
0
5856
18/09/2018
4 tài liệu
0
2866
18/09/2018
2 tài liệu
0
1395
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
3 tài liệu
0
1958
18/09/2018
8 tài liệu
0
5731
18/09/2018
5 tài liệu
0
4411
18/09/2018
4 tài liệu
0
2819