Tài liệu

BM04-NSKT Bang doi chieu nang luc thuc te

21/11/2018
0 trang
0
0
background image

LOGO

Số: ……/……………..

B NG Đ I CHI U V I NĂNG L C TH C TÉ

Trang: 1/1

Vi trí: NHÂN VIÊN TUYỂN DỤNG

Đơn vị: PHÒNG NHÂN SỰ

Người đang đảm nhận: 

STTTiêu chí

Nguy n Th  A

Nguy n Th  B

Nguy n Th  C

….

K

S

A

K

S

A

K

S

A

K

S

A

K

S

A

K

S

A

C

TS

C

TS

C

TS

1

3

2

4

3

3

2

3

4

3

2

2

2

1

4

3

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

2

2

1

3

3

2

2

2

2

2

3

2

3

2

3

4

3

3

3

2

3

3

2

2

2

2

5

2

2

2

2

3

3

2

2

2

2

6

3

3

3

2

2

7

3

2

2

2

2

8

4

3

3

2

3

9

10

Bình quân

2.9

3.0

2.1

2.3

0.0

0.0

T  l

ỷ ệ

###

###

###

###

###

###

NG ỜI ĐỀ XUẤT

Ư

PHÒNG NHÂN S

BAN TGĐ

BM
04/
NSK
T

Mô tả tài liệu

Quy trình tuyển dụng bao gồm mẫu biểu các bước tuyển dụng, hệ thống các bài test tuyển dụng và hướng dẫn hoạch định nhân sự.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
10 tài liệu
0
8004